Наука технології інновації №3(3)-2017, 3-12 с

PDF

Груздова Тетяна Валентинівна — м.н.с. ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Україна, 01011; +38(044) 280-82-72; +38(093)552-17-41; gruzdova2012@ukr.net

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ УКРАЇНИ

Резюме. Процес росту сфери біотехнологій у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, спрямований на розв’язання глобальних соціальноекономічних проблем, включаючи розробку інноваційних біофармацевтичних препаратів і медичного обладнання для діагностики та поліпшення здоров’я людини, метаболічної інженерії для виробництва стійких видів палива та хімічних речовин, біотехнологій для захисту сільськогосподарських культур тощо. Просування біотехнологій як успішної галузі порушує багато проблем, пов’язаних із високими витратами на дослідження і розробки, недостатнім державним регулюванням, браком наукових ресурсів і кваліфікованих кадрів, а також безпекою і охороною інтелектуальної власності. У цьому контексті державно-приватне партнерство є одним із інструментів, що доповнює дефіцитні державні ресурси, створює конкурентне середовище, сприяє підвищенню ефективності та зменшенню витрат. Для розв’язання вище перерахованих проблем запропоновано напрями державних ініціатив щодо активізації державно-приватного партнерства у сфері біотехнологічних виробництв в Україні.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, науково-технічна діяльність, сфера біотехнологій, промислові біотехнології, біотехнологічні виробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. EY’s Global Biotech Report 2017 [electronic resource]. — Access: http://www.ey.com.
2. Портал програми Horizon 2020 в Україні. Ратифікація Угоди про науково-технологічне співробітництво [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://h2020.link/ratifikaciya-ugodi-pro-naukovotexnologichnespivrobitnictvo.
3. Maximising the impact of KET Biotechnology. Report of the EC Workshop / European Commission. — 2015. — 29 р.
4. CORDIS is the Community Research and Development Information Service [electronic resource]. — Access: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193340_en.html.
5. Закон України “Про державно-приватне партнерство” від 1 липня 2010 № 2404-VI, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
6. Акти Кабінету Міністрів України щодо розвитку державноприватного партнерства в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrppp.com/uk/acts-of-the-cabmin.
7. Звіт про діяльність у 2016 р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
8. Про схвалення Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua.
9. Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 роки, затверджено наказом МОЗ України від 30.09.2013 р. № 843 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100913_769.html.
10. Cтатистичний збірник “Наукова та інноваційна діяльність України” за 2006, 2015 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
11. Bioscience economic development in the states: legislation and job creation best practices / Biotechnology Industry Organization. — 2015. — 28 р.
12. Biotechnology Sector. Achievements Report 2017 / Department of Industrial Policy and Promotion, Department of Biotechnology. — 2017. — 7 р.
13. Investing in China’s Pharmaceutical Industry. — 2 nd Ed. / PricewaterhouseCoopers. — 2009. — 38 р.
14. A Study on R&D Tax Incentives. Final Report / European Commission. — 2014. — 130 р.
15. Юхновська Т.М. Стратегічні напрями розвитку біотехнологічної сфери деяких країн світу: орієнтири для України / Т.М. Юхновська, Т.В. Груздова // Український соціум. — 2015. — № 2 (53). — С. 50–63.
16. Імплементація високих технологій в економіку України : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ю. Єгорова, д-ра екон. наук І.В. Одотюка, д-ра екон. наук О.Б. Саліхової ; НАН України, ДУ “Інститут екон. та прогнозув. НАН України”. — К., 2016. — 164 с.
17. Державне підприємство “Український інститут промислової власності”. Статистичний збірник “Промислова власність у цифрах за 2015 р.” [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.uipv.org.
18. Кваша Т.К. Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму української економіки проблеми науково-технологічного та інноваційного розвитку / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація. — 2010. — № 3. — С. 14–18.
19. МОЗ запрошує фармвиробників долучитися до державноприватного партнерства у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/154404.
20. Марчук Л.П. Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін / Л.П. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2013. — Вип. 2. — С. 21–28.
21. Короткий річний звіт Національної академії наук України за 2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/text/report/2015ua.pdf.
22. Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки : монографія / Єфименко Т.І., Черевиков Є.Л., Павлюк К.В. [та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ Т.І. Єфименко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2012. — 372 с.
23. Запатріна І. Публічно-приватне партнерство: потенціал для економік, що розвиваються : монографія / І. Запатріна ; [Lambert Academic Publishing — Saarbrucken]. — 2013. — 197 с.