Авторам

До друку приймаються статті українською, англійською мовами.
Відповідальність за достовірність поданих даних несуть автори матеріалів.
Редакція може не поділяти думки авторів, викладені у статтях.
У разі передруку матеріалів — посилання на журнал “Наука, технології, інновації” обов’язкове.
До друку приймаються оригінальні статті, неопубліковані в інших виданнях. Матеріали повинні відповідати тематичній спрямованості журналу. Статті, які не відповідають цим вимогам, не публікуються, рукописи матеріалів авторам не повертаються.

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження:

Я(ми), автор(и) рукопису “______”, передаю(ємо) засновникам і редколегії журналу “Наука, технологія, інновації” право опублікувати цей рукопис українською (російською) мовою і (або) в перекладі англійською мовою. Підтверджую(ємо), що ця публікація не порушує авторського права інших осіб або організацій і принципів наукової етики, ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань. Автор(и) надає(ють) право видавцю редагувати, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі.

Підписи автора(ів): ____________________ (П.І.Б., дата, адреса, тел., e-mail)

* * *

У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Зокрема, це передбачає дотримання таких рекомендацій:

Обов’язки авторів:

– гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною й оригінальною роботою
– у разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела
– надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями
– представляти в журнал оригінальний рукопис, який не був відправлений в інший журнал і не перебуває зараз на розгляді, не був опублікованим. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування
– гарантувати правильний склад списку співавторів роботи.

Етичні принципи в діяльності рецензента:

– експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору – прийняти рішення про публікацію
– рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи.

Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії:

– при прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних та науковою значущістю розглянутої роботи
– головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені
– головний редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

* * *

Умови публікації у журналі

1. Вартість публікації однієї сторінки становить 70 грн (1 сторінка = 1800 друкованих знаків з пробілами). Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей і макетуванням.

2. Оплата здійснюється за умови прийняття рішення про друк статті редколегією видання. Стаття та рецензія на статтю від наукового фахівця, засвідчена печаткою організації, надсилаються на e-mail: journal@uintei.kiev.ua.  Наявність рецензії обов’язкова. Зв’язатися з редакцією можна за тел.: (044) 521-00-32, 521-00-39.

3. За умови ухвалення позитивного рішення редколегії авторові повідомляється результат та сума, призначена до сплати. Потім укладається Договір про надання послуг із публікації статті у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4. Банківські реквізити для здійснення оплати:
Отримувач: ДНУ УкрІНТЕІ
IBAN: UA518201720313201001201097044 в ДКСУ м. Києва,
код ЄДРПОУ 40814998,
Призначення платежу: за публікацію статті у «НТІ», вказати прізвища та ініціали авторів статті.

5. Копію документа про оплату публікації статті та (за потреби придбання) примірників журналу просимо надіслати на e-mail журналу: journal@uintei.kiev.ua

* * *

Стаття повинна відповідати вимогам до написання наукових досліджень, що може бути відображено в таких рубриках:
вступ;
постановка проблеми (мета дослідження);
аналіз використаних публікацій;
виклад основного матеріалу;
висновки.

* * *

Вимоги до змісту та оформлення статей

Розглядаються статті обсягом у середньому 15-25 тисяч знаків. У поданому матеріалі обов’язково мають бути вказані:
– УДК;
– назва (не більше 7-10 слів);
– резюме обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова – 5-10 слів або словосполучень. Резюме подається двома мовами (українська, англійська);
– список використаних джерел – десять і більше джерел;

– бібліографічний опис у романській абетці (References) відповідно до стандарту APA – American Psychological Association;
– інформація про авторів. Має бути вказано: прізвище, ім’я, по батькові повністю, місце роботи та посада або назва навчального закладу (для студентів), робоча адреса, робочий телефон, e-mail усіх авторів; номер ORCID або ResearcherID. Для транслітерації імен власних користуйтесь Постановою Кабінету Міністрів № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Інформація про авторів подається двома мовами (українська, англійська).

Для оформлення статті використовуйте Зразок.

* * *

Технічні вимоги до оформлення

Стаття пишеться в текстовому редакторі Word: тип файлу статті − .doc; шрифт − Times New Roman; розмір шрифту (кегль) − 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Використовуються лапки (“ ”), апостроф відповідає шрифту Times New Roman (’); для позначення тире використовується знак короткого тире (−), а не дефісу (-) і не довгого тире (—).

Рисунки, графіки, діаграми мають бути читабельними, контрастними, варто уникати блідих кольорів. Оскільки друк журналу чорно-білий, краще робити рисунки, графіки, діаграми чорно-білими чи з відтінками сірого кольору або з використанням штрихування. Дані, представлені в таблицях, графіках тощо, не повинні дублювати результати, описані в статті. На таблиці, формули, рисунки мають бути посилання в тексті – в круглих дужках (напр.: рис. 1, табл. 2). Розміри ілюстрацій не повинні перевищувати розміри друкованої сторінки журналу. Усі позначення мають відповідати діючим ДСТУ.

Таблиці створюються в редакторі Word шрифтом Times New Roman, 9 розміром (кеглем). Таблиці мають бути пронумеровані (напр.: Таблиця 1) та мати назву, що вказується перед таблицею по центру.

Рисунки повинні мати послідовну нумерацію та назву, що вказується під графічним зображенням (напр.: Рис. 1. …). Діаграми та графіки створюються в програмі Excel шрифтом Times New Roman, 10 розміром (кеглем) та вставляються у текст. Фотографічні зображення потрібно готувати в графічному редакторі Adobe Photoshop або йому подібному (формати файлів – .tif, .bmp, .psd, .jpg). Щільність таких рисунків повинна бути не менше 300 dpi (пікселів на дюйм).

Формули в тексті статті пишуться за допомогою редактора формул – Microsoft Equation та центруються. Не можна частину формули писати в текстовому вигляді, а частину – в редакторі формул. Розміри шрифтів приймаються за умовчанням редактора формул, їх не можна змінювати (не розтягувати і не стискати), вставляти в таблиці. Формули в статті мають бути пронумеровані. Номер ставиться справа від формули в круглих дужках. Якщо формула займає кілька рядків, то її номер наводиться в останньому рядку.

Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів, зокрема ДСтУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У статті обов’язково мають бути посилання на використані джерела, вказані в квадратних дужках.

Вимоги до змісту та оформлення статей

Зразок оформлення статті для друку

Договір про надання послуг з публікації статті