Наука технології інновації №2(2)-2017, 36-44 с

PDF

Хоменко Ірина Іванівна — с.н.с. Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна; +38(044) 239-65-02; khomenko@nas.gov.ua

Шахбазян Карина Суренівна — канд. юрид. наук, учений секретар ЦДІВПТ НАН України, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна; +38(044) 239-67-59; karina@nas.gov.ua; ORCID: orcid.org/0000-0002-2205-374X

ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ ІЗ НАУКОВИХ УСТАНОВ І ВНЗ ДО ПРОМИСЛОВО ГО СЕКТОРУ: ДОСВІД УКРАЇНИ, США ТА ЄС

Резюме. У статті досліджується діяльність та організація відділів, що займаються виявленням, охороною прав на інтелектуальну власність, накопичення, зберігання патентної інформації, яка в сучасному світі є корисною та цінною, адже враховуючи велику конкуренцію на ринку технологій та швидко зростаючий рівень техніки, важливо розвивати свої технології та володіти інформацією про напрями розвитку конкурентів. Розглянуто практику Національної академії наук України щодо організації роботи з виявлення, охорони та використання винаходів, а також роботу з відбору винаходів для їх патентування за кордоном, з підготовки матеріалів для продажу ліцензій, перевірки об’єктів техніки на патентну чистоту тощо, яку було покладено на патентні служби, патентно-ліцензійні відділи установ НАН України. Надано приклад дослідницьких університетів США — адже ліцензування дало університетам фінансовий стимул виводити розробки й технології із лабораторій на ринок. В американських університетах за комерціалізацію наукових досліджень відповідають спеціальні центри (офіси). Університети стали активно проводити допоміжні дослідження до тих пір, поки результати основних досліджень не стали привабливими для приватних інвесторів.

Ключові слова: наукові розробки, винахідницька діяльність, патентні підрозділи, патентування

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Н.І. Аралова, Ю.М. Капіца // Наука та інновації. — 2015. — Т. 11, № 2. — С. 55–74. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2015_11_2_7.
2. Богданов В.Л. Винахідницька діяльність при проведенні досліджені і розробок та комерціалізації їх результатів / В.Л. Богданов, Ю.М. Капіца // Вісник НАН України. — 2016. — № 12. — С. 87–98.
3. Закон України від 14.09.2006 року № 143-V “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” // Відомості верховної Ради України. — 2006. — № 45. — С. 434.
4. Історія Національної академії наук України (1941–1945). Частина 1. Документи і матеріали / НАН України. Редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін. — К., 2007. — С. 177–178.
5. Капіца Ю.М. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко ; за ред. Ю.М. Капіци. — К. : Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. — 431 с.
6. Косско Т.Г. Винахідницька діяльність установ Національної академії наук України (1991–2013 рр.): історичний аспект / Т.Г. Косско // Питання історії науки і техніки. — 2016. — № 3. — С. 26–31.
7. Лало В.Н. Основные задачи учреждений АН УССР по развитию и повышению эффективности изобретательской и патентно-лицензионной деятельности / В.Н. Лало // РИО ИК АН УРСР. — Киев, 1988. — С. 3.
8. Отчет о деятельности Академии наук Украинской СССР в 1965 г. — К. : Наукова думка. — 1966. — С. 140–141.
9. Постанова від 12 лютого 1986 р. № 66 “Про створення Відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторськоїроботи Президії Академії наук УРСР”. Президія АН Української РСР // Інститут економіки АН УРСР. — Київ, 1986. — 9 с.
10. Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам. — М. : Политиздат, 1968, — Т. 5. — С. 121.
11. Розпорядження Президії НАН України від 16.01. 2008 р. № 15 “Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності НАН України”, Додаток 2. 12. Ситникова И.С. Патентно-лицензионная деятельность в академическом институте / И.С. Ситникова, М.С. Романова // Патенты и лицензии. — 2011. — № 7. — С. 52–57.
13. Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины: научно-практическое издание / кол. авторов : Г. Андрощук, Т. Бодюл, А. Бутник-Сиверский [и др.]; рук. авт. коллектива О.А. Хименко. — К. : Т.А.Т. ГРУП, 2011. — 346 с.
14. Хоменко І.І. Роль відділів з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у здійсненні інноваційної діяльності наукових установ : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”, м. Львів (20–21 травня, 2010). — Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. — С. 478–479.
15. Academic Patenting: How universities and public research organizations are using their intellectual property to boost research and spur innovative start-ups [electronic resource]. — Access: http://www.wipo.int/sme/en/documents/academic_patenting.html.
16. Higher Education in France and the United States [electronic resource]. — Access: http://www.consulfrance-boston.org/Higher-Education-in-Franceandthe-United-States.
17. Technology transfer regions: UK and Scandinavia [electronic resource]. — Access:
http://www.globaluniversityventuring.com/article.php/2926/technology-transferregions-uk-and-scandinavia.
18. Comission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activitiesand Code of Practice for universities and other public research organizations 10.4.2008, C(2008)1329 [electronic resource]. — Access: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf.
19. UK University Technology Transfer: behind the headlines [electronic resource]. — Access: http://innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/TTin-the-UK-Paper.pdf.