Наука технології інновації №2(2)-2017, 10-16 с

PDF

Кваша Тетяна Костянтинівна — завідувач відділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-26; kvasha@uintei.kiev.ua

Паладченко Олена Федорівна — завідувач сектору УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net

РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Резюме. Стаття присвячена аналізу результатів дослідження пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня, які є складовою системи інноваційних пріоритетів. Дослідження здійснено вперше в Україні з метою розв’язання проблеми формування та затвердження регіональних пріоритетних напрямів, а також їх реалізації. Робота проведена із застосуванням моніторингу на основі законодавчої бази України та офіційної інформації державних адміністрацій. Моніторинг законодавства свідчить, що інноваційна діяльність у регіонах здійснюється в рамках регіональних стратегій розвитку на період до 2020 р., які містять розділи щодо інноваційної діяльності за пріоритетними галузями економіки регіону, програм науково-технічного й інноваційного розвитку, підприємств за відповідними видами економічної діяльності. Держадміністрації безпосередньо не визначали регіональні пріоритети інноваційної діяльності, оскільки немає повної узгодженості дій центральних і місцевих органів влади щодо механізму реалізації законодавства для їх формування та фінансування, що не сприяє регіональному інноваційному розвитку. Дослідження реалізації інноваційної діяльності в регіонах у 2015 р. здійснено за профілем визначених законодавством стратегічних і середньострокових загальнодержавних пріоритетів, результати якого свідчать, що лише 8,2% обсягів коштів спрямовано на пріоритетну діяльність, а 91,8% — поза пріоритетами (“Інше”). Зроблено висновки, що така ситуація є проблемою, оскільки не сприяє регіональному інноваційному розвитку та унеможливлює для МОН реалізацію єдиної науково-технічної та інноваційної політики. Вирішення проблеми потребує нормативно-правового врегулювання механізму формування, реалізації та моніторингу середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня за відповідним актом Кабінету Міністрів України. Результати дослідження дали можливість оцінити нормативно-правове забезпечення при формуванні регіональних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та стан їх реалізації, виявити основні проблеми цього процесу та можливі шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: інноваційна діяльність, регіональні пріоритетні напрями, середньострокові пріоритети, моніторинг, нормативно-правове забезпечення, фінансування регіональних пріоритетів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про інноваційну діяльність в Україні. Закон України від 04.07.2002 № 40-IV / Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
2. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 / Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF.
3. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012–2016 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 397 / Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2012-%D0%BF.
4. Писаренко Т.В. Визначення інноваційних пріоритетів на основі моніторингу реалізації чинних пріоритетних напрямів в Україні / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Економіка розвитку. — 2016. — № 1 (77). — С. 20–28.
5. Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики : монографія / В.П. Соловйов, Г.І. Кореняко, В.М. Головатюк. — К. : Фенікс, 2008. — 224 с.
6. Бондарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону : автореферат дис. канд. наук державного управління. спец.: 25.00.02. — К. : Академія муніципального управління, 2011. — 22 с.
7. Бобровська О.Ю. Інноваційне управління як важіль і джерело інноваційного розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська // Публічне управління: теорія та практика. — 2011. — № 4 (8). — С. 20–27.
8. Дегтярьова І.О. Інструменти інноваційного розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10diovdz.pdf.
9. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI / Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
10. Про місцеві державні адміністрації. Закон Украї ни від 09.04.1999 р. № 586-XIV / Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
11. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР / Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.