Наука технології інновації №2(2)-2017, 3-9 с

PDF

Пархоменко Олексій Володимирович — канд. екон. наук, доцент, докторант ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна, 03680; +38 (061) 220-95-85; pav_ua@i.ua
Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, професор, с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-50; iiv1director@gmail.com

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРИРОДНА КАТЕГОРІЯ І ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ЗІ ЗНАННЯМИ

Резюме. Інформація і знання є найважливішими чинниками розвитку, зокрема соціально-економічного. Щодо визначення цих понять проводиться багато наукових досліджень, але і сьогодні щодо них лишаються невирішені питання. Доведено, що інформацію з позиції її значення і використання в соціально-економічному процесі та життєдіяльності людини можна розглядати як природну категорію. Категорії “інформація” та “знання” перебувають у системному взаємозв’язку у вигляді діалектичної системи. Застосування системного підходу до розуміння сутності категорій “інформація” і “знання” дозволяє дослідити внутрішній взаємозв’язок системи “інформація — людина — знання” з іншими складними системами, які функціонують у суспільстві. Новий підхід до трактування категорії “інформація” міг би сприяти прийняттю нового закону, який регулюватиме відносини в інформаційній сфері, зокрема, за рахунок визначення інформації як відомостей про особи, предмети, факти, події, явища й процеси, незалежно від форм їх вираження і переліку сфер, де існує ця інформація.

Ключові слова: інформація, знання, синергія, індивідуальна та соціальна інформація, прикладні та фундаментальні знання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Малишев О.В. Відмова від парадигми DIKW на користь оберненої “піраміди” / О.В. Малишев // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 1. — С. 6–13.
2. Ромер П. Растущий оборот прибылей и долгосрочный экономический рост / П. Ромер // Журнал политической экономии. — 1986. — № 94, октябрь. — С. 1002–1011.
3. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство / В.Н. Лопатин. — СПб. Фонд “Университет”,  2000. — 428 с.
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М. Кастельс. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 606 с.
5. Уэбстер Ф. Теория информационного общества / Ф. Уэбстер. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 400 с.
6. Чурсин Н.Н. Популярная информатика / Н.Н. Чурсин. — К. : Техника, 1982. — 158 с.
7. Шеннон К. Работа по теории информации и кибернетики / К. Шеннон. — М. : Изд-во иностранной литературы, 1963. — 19 с.
8. Нижегородцев Р.М. Теоретические основы информационной экономики / Р.М. Нижегородцев. — Владикавказ: Проект-Пресс, 1998. — 248 с.
9. Экономическая информация. Методологические проблемы. [Под рук. Е.Г. Ясинова]. — М. : Статистика, 1974. — 231 с.
10. Анохин П.К. Принципы системной организации функций / П.К. Анохин. — М. : Наука, 1973. — 190 с.
11. Сколенко А.К. Глобальные резервы роста / А.К. Сколенко. — К. : Интеллект. — 2002. — 427 с.
12. Закон України “Про інформацію” № 2658-XII від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48.
13. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей / Стивен Р. Кови. — Л. : Вид-во “Світ”, 2001. — 452 с.
14. Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В.М. Глушков. — Наука, 1986. — 488 с.
15. Степанова Т.Е. Экономика, основанная на знаниях (теория и практика): учебное пособие / Т.Е. Степанова, Н.В. Манохина. — М. : Гардарики, 2008. — 238 с.
16. Пархоменко О.В. Теоретичні основи системи “інформація-знання” : навчальний посібник / О.В. Пархоменко. — К. : Держ. ін.-т інтел. власн., 2008. — 172 с.
17. Эмото М. Исцеляющая вода. Информация — вибрация — материя / М. Эмото, Ю. Флиге [пер. с нем.]. — М. : ООО Издательство “София”, 2007. — 112 с.
18. Пархоменко В.Д. Информация и знания: современные представления, внутренняя взаимосвязь / В.Д. Пархоменко, А.В. Пархоменко // Информация и инновации. — 2007. — № 4. — С. 4–14.
19. Порев С.М. Університет і наука. Епістоматологія, методологія і педагогіка виробництва знань : монографія / С.М. Порев. — К. : Хімджест, 2012. — 384 с.
20. Drucker P.F. Post-Capitalist Society / P.F. Druker. — Oxford : Butterworth Heinemann, 1993.
21. Пархоменко О.В. Інформаційно-знанєвий підхід до визначення парадигми соціально-економічного розвитку / О.В. Пархоменко, В.Д. Пархоменко // Наука, технології, інновації. — 2017. — №1. — С. 13–20.