Наука технології інновації №1(1)-2017, 68-77 с

PDF

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; h.androshchuk@ndiiv.org.ua

АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ 3DДРУКУ (І ЧАСТИНА)

Резюме. Адитивні технології або технології пошарового синтезу, 3Dдрук – сьогодні один із найбільш динамічних напрямів “цифрового” виробництва. Проведений економіко-правовий аналіз показав, що вони дозволяють значно прискорити виконання НДДКР і вирішення задач підготовки виробництва, виготовлення продукції. Технології можуть збільшити в середньому на 23% прибутковість виробництва окремої одиниці продукції і зменшити бар’єри для організації виробництва на 90%. 3D-друк здатний здійснити революцію в багатьох сферах життя. За динамікою розвитку ринок адитивних технологій випереджає інші галузі виробництва. Водночас персональний 3D-друк потенційно викликає проблеми у вигляді великомасштабного порушення користувачами прав інтелектуальної власності. За оцінками фахівців, економічні збитки від використання 3Dдруку, завдані інтелектуальній власності, до 2018 р. становитимуть 100 млрд доларів США. Відставання України від держав, що лідирують у цій галузі, продовжує наростати, особливо якщо взяти до уваги скоординовані зусилля урядів, промисловості та академічних інститутів країн-лідерів, спрямовані на поширення адитивного виробництва в промисловості. Впровадження цих технологій неможливе без інвестицій у фундаментальні й прикладні дослідження. Досвід інших країн показує, що таке завдання не може бути вирішене без істотної участі уряду і продуманих фінансових стимулів. Розвиток цієї наукомісткої галузі є основою технологічної безпеки і незалежності країни.

Ключові слова: адитивні технології, відкриті інновації, винахідницька активність, 3D-друк, інтелектуальна власність, патентний ландшафт.