Наука технології інновації №1(1)-2017, 62-67 с

PDF

Шовкалюк Віктор — директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України, пр. Перемоги, 10, м. Київ, Україна; +38 (044) 287-82-53; vshovkalyuk@mon.gov.ua
Чайка Дар’я — начальник відділу трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України; пр. Перемоги, 10, м. Київ, Україна; +38 (044) 287-82-55; chayka@mon.gov.ua; ORCID: 0000-0003-3491-871X

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Резюме. Україна володіє багатими природними ресурсами та є провідним світовим виробником низки аграрних і промислових товарів. Але рівень інноваційного розвитку її підприємств і виробництва ними товарів із високим ступенем доданої вартості вкрай низький. У статті надано думку спеціалістів МОН щодо необхідних нормативних та інституційних змін у сфері інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації, законодавство, індекс, конкурентоспроможність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. 30+ графиков и карт, которые доступно объясняют агробизнес Украины [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/20-grafikov-i-kart-kotoryedostupnoobjasnjajut-agrobiznes-ukrainy-328/
2. SIPRI Yearbook 2016 [electronic resource]. — Access: https://www.sipri.org/sites/default/files/YB16-Summary-ENG.pdf
3. Forbes 2016 World’s Billionaires: Meet The Richest People On The Planet [electronic resource]. — Access:
http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2016/03/01/forbes-2016-worldsbillionairesmeet-the-richest-people-on-the-planet/#59ee160f41cb
4. GDP per capita, PPP (current international $) [electronic resource]. — Access: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
5. Doing Business 2016 [electronic resource]. — Access: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 6. BDO International Business Compass [electronic resource]. — Access: https://www.bdo-ibc.com/home/
7. A.T. Kearney Releases 2016 Global Services Location Index (GSLI) [electronic resource]. — Access: http://www.prnewswire.com/newsreleases/atkearney-releases-2016-global-services-locationindex-gsli300201927.html
8. The Global Innovation Index 2016 [electronic resource]. — Access: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
9. The Global Competitiveness Report 2016–2017 [electronic resource]. — Access: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
10. The Legatum Prosperity Index™ 2016 [electronic resource]. — Access: http://www.prosperity.com/rankings
11. These Are the World’s Most Innovative Economies [electronic resource]. — Access: https://www.b l o o m b e rg . c o m / n e w s / a r t i c l e s / 2 0 1 7 – 01 – 1 7 / sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-smost-innovative-economies
12. Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2015 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm
13. Жовнірчик Я.Ф. Аналіз та шляхи вдосконалення нормативноправової бази для забезпечення розвитку інноваційної системи України / Я.Ф. Жовнірчик // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. — 2012. — № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=934
14. Столярчук Н.М. Проблеми нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності / Н.М. Столярчук // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. — 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-normativno-pravovogoregulyuvannyainnovaciynoi-diyalnosti.html
15. Шевердіна О.В. Правове забезпечення інноваційних процесів як фактор реформування економіки / О.В. Шевердіна // Право та інноваційне суспільство: електронне видання. — 2014. — Вип. 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://apir.org.ua/ wp-content/uploads/2014/11/Sheverdina.pdf