Наука технології інновації №1(1)-2017, 30-38 с

PDF

Алієв Тарбіз Насіб огли — д-р екон. наук, професор, головний науковий співробітник Інституту економіки НАН Азербайджану, 31143, пр. Г. Джавіда, 31, м. Баку, Азербайджан; (+994 12) 539-30-21; tarbiz.aliyev@bk.ru

СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕНЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Резюме. Актуальність. В економіці Азербайджану помітне місце займають спільні підприємницькі структури. За останні 10 років їх кількість збільшилася на 155%, а обсяг виробленої продукції — більш ніж удвічі. Ці підприємницькі структури активно беруть участь у формуванні ВВП і організації нових високооплачуваних робочих місць. Однак у їх організаційно-управлінській діяльності є нерозв’язані проблеми. Так, більшість цих підприємств — малі. Обсяг виробленої ними продукції має тенденцію до зниження. Число підприємницьких структур, які представляють країни СНД — незначне. На території республіки вони недостатньо розвинуті. Із загальної кількості щорічно ліквідованих підприємницьких структур до 20% становлять іноземні та спільні підприємства. Все це вимагає розробки і науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення організації спільного підприємництва в республіці.
Мета. Оцінити стан організації спільного підприємництва в Азербайджані, виявити відповідні резерви і запропонувати конкретні рекомендації щодо їх раціонального використання.
Метод. При виконанні статті були використані методи економікостатистичного угруповання, графічний і метод комплексного аналізу.
Результат. Виявлено фактори, що негативно впливають на ефективну організацію спільного підприємництва.
Висновки. В результаті аналізу встановлено, що нераціональна організація іноземних і спільних підприємств за сферами економічної діяльності та регіонами негативно впливає на зростання обсягу виробництва і розвиток інноваційних інфраструктур. Для раціональної організації спільного підприємництва необхідно відтворити реальні інвестиційні умови, посилити диверсифікацію в галузевій структурі, інтенсифікувати створення спільних підприємств в аграрному секторі та розширити їх мережі в підгалузях обробної промисловості.

Ключові слова: спільне підприємництво, іноземні та спільні підприємства, інноваційна активність, інвестиції в основний капітал.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Концепция Развития “Азербайджан 2020: взгляд в будущее” // Бакинский рабочий. — 30 декабря 2012 г.
2. Государственная программа по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015–2020 гг. // Бакинский рабочий. — 9 января 2015 г.
3. Статистические показатели Азербайджана. — Баку: ЦСУ, 2016. — 824 с.
4. Промышленность Азербайджана. Статистический ежегодник. — Баку: ЦСУ, 2008. — 574 с.; 2010. — 274 с.; 2016. — 340 с.
5. Социальный, экономический рост: ежемесячный статистический бюллетень № 12. — Баку: ЦСУ, 2010. — 190 с.; 2012. — 184 с.; 2014. — 210 с.; 2015. — 203 с.
6. Строительство в Азербайджане // Стат. ежегодник. — Баку: ЦСУ, 2016. — 384 с.
7. Основные показатели предприятий с иностранными инвестициями // Стат. ежегодник “ЦСУ” Азербайджана за 2006–2016 гг.