Наука технології інновації №1(1)-2017, 13-20 с

PDF

Пархоменко Олексій Володимирович — канд. екон. наук, доцент, докторант ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна, 03680; +38 (061) 220-95-85; pav_ua@i.ua
Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, професор, с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-50; iiv1director@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Резюме. Сучасний соціально-економічний розвиток спрямований на застосування інтелектуальної праці, основою якої є інформація та знання, людина і суспільство. У рамках теоретико-економічного аналізу визначено провідну роль інформації і знання у формуванні постіндустріальної економіки. Взаємодія системи “інформація – людина – знання” з системою “суспільство – людина” формує науково-методологічну основу для інноваційного розвитку постіндустріальної економіки. Синергія є фундаментом природних і соціальних творчих процесів. У статті показано доцільність застосування системного підходу до розуміння внутрішнього взаємозв’язку категорій “інформація” і “знання”. Розглянуто взаємозв’язок “індивідуальної автономії” з одночасною “належністю до цілого” з проходженням відповідних етапів розвитку. Запропоновано нову парадигму сучасного соціально-економічного розвитку, яка складається з шести взаємопов’язаних рівнів.

Ключові слова: система, інноваційний розвиток, інформація, знання, синергія, індивідуальна та соціальна інформація, суспільство, постіндустріальна економіка, парадигма.