Science technology innovation (STI) №3(3) 2017, 23-29 p

PDF

Poiedуnok N. L. — Doctor of Science in Biology, Senior Researcher of Ukrainian Institute for Scientific, Technical Expertise and Information, 180, Antonovуchа Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-09-60; n.poyedinok@gmail.com

ANALYTICAL REVIEW OF ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL EXPERTISE OF PROJECTS AND SELECTION OF INNOVATIONS IN EUROPEAN COUNTRIES

Abstract. The article presents analysis of organization and realization of procedure of scientific and technical expertise of projects and selection of innovations in some European countries, EU members. The different forms of realization of expert activity and various methods of attracting highly qualified specialists are lighted up. The row of critical remarks of in fact this procedure, affecting a necessity complete informing of applicants of results of expertise, revision of terms of payment of work of experts, walking away from principle of anonymity, is presented.

Keywords: scientific and technical expertise, innovations, scientific and technical programs and projects, expert estimation.

REFERENCES

1. Divuyeva N.A. (2015) Analiz zarubezhnogo opyta organizatsii otbora innovatsiy na osnove nauchnotekhnicheskoy ekspertizy [Analysis of foreign experience in organizing the selection of innovations based on scientific and technical expertise]. Nauka i sovremennost [Science and modernity], no. 36, pp. 198–204.
2. Divuyeva N.A., Kurkina I.P. (2015) Analiticheskiy obzor zarubezhnoy praktiki organizatsii otbora innovatsiy na osnove nauchno-tekhnicheskoy ekspertizy v protsesse formirovaniya i realizatsii gosudarstvennoy politiki  [Analytical review of foreign practice of organization of selection of innovations on the basis of scientific and technical expertise in the process of formation and implementation of state policy]. Innovatika i ekspertiza [Innovation and expertise], no. 15, pp. 8–13.
3. Egorov I.U., Gonorska AV, Yatsenko V.O., Andrushkevich O.V. (2012) Zakonodavstvo ta metodychni osnovy orhanizatsii i provedennia naukovoi ta naukovo-tekhnichnoi ekspertyzy [Legislation and methodical bases of organization and realization of scientific and scientific and technical examination]. Ed. V.P. Chebotarev. Kyiv (in Ukr.): The State Institute for Science, Technology and Innovation Expertise, 168 p.
4. The Government Office for Science. Department for Business Innovation & Skills, 2015. Available at: www.gov.uk/ go-science.
5. High-Tech Strategy 2020 for Germany. Federal Ministry of Education and Research — BMBF, 2015. Available at: http://www.bmbf.de/en/6618.php.
6. Vodyanitskaya E.A. (2012) Regulirovanie ekspertizy nauchnykh proektov v Nemetskom nauchno-issledovatelskom soobshchestve [Regulation of the examination of scientific projects in the German Research Community]. Naukovedenie [Researchon-research], no. 26, pp. 227–234.
7. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder der Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Available at: http://www.dfg.de/formulare/70_01/index.jsp.
8. Available at: http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/amtsperiode_2012_2015/index.jsp.
9. Rahmengeschäftsordnung für die Fachkollegien (RahmenGO), in der ab 01.05.2010 geltenden Fassung (Beschluss des Senats der DFG vom 29.04.2010). Available at: http://www.dfg.de/formulare/70_02/index.jsp.
10. Spravochnik po voprosam nauchno-tekhnologicheskogo sotrudnichestva Yevropeyskogo Soyuza, stran-chlenov YeS i Rossiyskoy Federatsii (2012) [Handbook on scientific and technological cooperation of the European Union, EU  member states and the Russian Federation (2012)]. Predstavitelstvo Yevropeyskogo soyuza v Rossii [Representation of the European Union in Russia], 2015. Available at: http://eeas.europa.eu/delegations/russia/more_info/publications/index_ru.htm.
11. Organization. Swiss National Science Foundation (SNSF), 2015. Available at: http://www.snf.ch/en/theSNSF/organisation/Pages/default.aspx.
12. Stages in the evaluation procedure for project funding / Swiss National Science Foundation (SNSF), 2015. Available at: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_gesuchsbehandlung_e.pdf.