Science, technologies, innovations (STI) № 1(1) 2017, 13-20 р

PDF

Parkhomenko O. V. — PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate of Kyiv National Economics University named after V. Hetman, 54/1, Peremogy Av., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (061) 220-95-85; pav_ua@i.ua

Parkhomenko V. D. — Doctor of Science in Engineering, Professor, Senior Researcher of Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information, 180, Antonovichа Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044)521-00-50; iiv1director@gmail.com

INFORMATION AND THE KNOWLEDGE BASED APPROACH THE DETERMINATION OF THE PARADIGM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The modern socio-economic development aimed at the usage of intellectual labor, which is based on information and knowledge, man and society. Within the theoretical and economic analysis, it is defined that information and knowledge are instrumental in the formation of the postindustrial economy. The interaction of the system which is predicated on information, people and knowledge with the system which is predicated on society and man, forms the scientific and the methodological basis for the innovative development of the postindustrial economy. Synergy is the foundation of natural and social creative processes. The article shows the applicability of the systemic approach to understanding the inside interconnection between information-category and knowledge-category. It is examined the interdependence between “the individual autonomy” and simultaneous “the affiliation with the entire” while passing the definite stages of development. It is suggested a new paradigm of modern social and economic development, which consists of six interrelated levels.

Keywords: system, the innovative development, information, knowledge, synergy, individual and social information, society, postindustrial economy, paradigm.

REFERENCES

1. Chyzhevskyi B. (2016) Innovatsiinyi rozvytok: chomu vidsutnia politychna volia ta zaprovadzhuiutsia vykonavcha i finansova blokady [Innovative development: why there is no political will? Why the executive and financial blockade introduce?]. Holos Ukrainy [Voice of Ukraine], no. 145 (6399).
2. Malyshev O.V. (2012) Informaciya kak soznatel’nyj fenomen [Information as a conscious phenomenon]. Matematychni mashyny ta systemy [Mathematical machines and systems], no. 3, pp. 166–177.
3. Chursin N.N. (1982) Populyarnaya informatika [Popular Computer Science]. Kyiv (in Ukraine): Tekhnika, pp. 158.
4. Shennon K. (1963) Rabota po teorii informacii i kibernetiki [Information theory and cybernetics work]. Moscow (in Russian): Izd-vo inostrannoj literatury, рр. 19.
5. Glushkov V.M. (1986) Kibernetika. Voprosy teorii i praktiki [Cybernetics. Theory and practice]. Nauka, pp. 488.
6. Stepanova T.E., Manohina N.V. (2008) Ehkonomika, osnovannaya na znaniyah (teoriya i praktika): uchebnoe posobie [Economy based on knowledge (theory and practice): a tutorial]. Moscow (in Russian): Gardariki, pp. 238.
7. Bruking E. (2001) Intellektual’nyj kapital [Intellectual capital], [trans. from English]; ed. L.N. Kovalik. SPb.: Piter (in Russian), pp. 288.
8. Malyshev O.V. (2009) Voploshchennoe znanie [Embodied knowledge]. Matematychni mashyny ta systemy [Mathematical machines and systems], no. 1, pp. 55–69.
9. Porat M. (1977) The information Economy: Definition and measurement. Washington.
10. Dehvid P., Foreh D. (2003) Ehkonomicheskie osnovy obshchestva znaniya [Economic foundations of the knowledge society]. Ehkonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta [Economic Herald, Rostov State University], no. 1. — pp. 29–55.
11. Gojlo V.S. (1998) Intellektual’nyj kapital [Intellectual capital]. Mezhdunarodnaya ehkonomika i mezhdunarodnye ehkonomicheskie otnosheniya [International Economics and International Economic Relations], no. 11, pp. 64–76.
12. Chubukova A.Y. (2006) Ehkonomika informacii: uchebnoe posobiye [Information Economy: Textbook]. Kyiv (in Ukrainian): Norta print, pp. 254.
13. Solow R.M. (1956) A contribution the Theory of Economical Growth. Quartery Journal of Economics, pp. 3–4.
14. Romer P. (1986) Rastushchij oborot pribylej i dolgosrochnyj ehkonomicheskij rost [Rising turnover profits and long-term economic growth]. Voprosy politicheskoj ehkonomii [Questions of political economy], no. 94, pp. 1002–1011.
15. Parkhomenko O.V. (2011) Dialektychna systema “Informatsiia – znannia” yak vyznachalnyi factor realizatsii pryntsypu “obiednannia mozhlyvostei” v umovakh funktsionuvannia innovatsiinoi ekonomiky [Dialectical system “information – knowledge” as a determining factor of the principle of “combining opportunities” under conditions of innovative economy]. Naukovotekhnichna informatsiia [Scientific and technical information], no. 4 (50), pp. 8–13.
16. Parhomenko V.D., Parhomenko A.V. (2007) Informaciya i znaniya: sovremennye predstavleniya, vnutrennyaya vzaimosvyaz’ [Information and knowledge, modern representations, the inner relationship]. Informaciya i innovacii [Information and Innovations], no. 4. pp. 4–14.
17. Parkhomenko O.V., Parkhomenko B.V. (2007) Informatsiina analityka i tvorchist [Information Analysis and work]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu [Bulletin of Kyiv National University of Technology and Design], no. 6 (38), pp. 181–192.
18. Porev S.M. (2012) Universytet i nauka. Epistomatolohiia, metodolohiia i pedahohika vyrobnytstva znan: monohrafiia [University and science. Epistomatology, methodology and pedagogy knowledge production: monograph], Kyiv (in Ukrainian): Khimdzhest, pp. 384.
19. Starish O.H. (2005) Systemolohiia: pidruchnyk [Systemology: textbook], Kyiv (in Ukrainian): Tsentr navchalnoi literatury, pp. 232.
20. Synerhetyka i tvorchist: monohrafiia (2014) [Synergetics andcreative work: monograph]. Ed. V.G. Kremen. Kyiv (in Ukrainian): Instytut obdarovanoi dytyny, pp. 314.
21. Kontseptsiia rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy. Skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 chervnia 2009 r. (2009) [The concept of national innovation system. Approved by Cabinet of Ministers of Ukraine on June 17, 2009]. Uriadovyi Kurier [Governmental Courier], no. 114.
22. Krapyvnyi I.V. (2011) Perspektyvy rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy v Ukraini [Prospects of development of national innovation system in Ukrainian]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky [Mechanism of economic regulation], no. 1. pp. 73–79.