Наука технології інновації №3(19)-2021, 20-29 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-03

Овчаренко Ольга Вікторівна — канд. екон. наук, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005; +38 (095) 028-72-00; sunylight@i.ua; https://orcid.org/0000-0003-2330-3234

АНАЛІЗ НАЯВНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Резюме. У статті здійснено аналіз чинних підходів і методів до оцінки економічної безпеки регіону. Було виявлено певні особливості під час оцінки рівня економічної безпеки регіону, а саме: існують різні підходи до формування системи індикаторів оцінки економічної безпеки регіонів, їхньої кількості, агрегованості; складність розрахунку індикаторів; доступність інформації; математичний інструментарій, який використовують для розрахунку індикаторів економічної безпеки регіонів. У результаті здійсненого аналізу запропоновано комплексний підхід до оцінки економічної безпеки регіонів, який передбачає послідовність певних етапів: 1) групування регіонів України з використанням методів кластерного аналізу за головними соціально-
економічними показниками для визначення стану їх соціально-економічного розвитку; 2) розрахунок інтегрального показника економічної безпеки регіону з використанням нечітко-логічного підходу, що дасть змогу порівнювати стан економічної безпеки регіону як з іншими регіонами України, так із регіонами інших країн світу; 3) оцінка рівня загроз, які впливають на економічну безпеку регіону з використанням експертних оцінок за сімома групами загроз (виробничого та технологічного характеру; фінансові; організаційно-
правові; соціальні та демографічні; техногенні екологічні; забруднення навколишнього середовища; інформаційні); 4) SWOT-аналіз для дослідження сильних і слабких сторін регіону, загроз і можливостей, з метою в подальшому використовувати отримані дані для розробки концепції та стратегії діяльності регіональних органів влади щодо покрашення соціально-економічного становища регіону; 5) використання результативного підходу, який базується на оцінці ВРП на душу населення як узагальненого показника економічної безпеки регіону, для оцінки можливості економічного зростання регіону.

Ключові слова: економічна безпека регіону, оцінка рівня загроз, експертний метод, SWOT-аналіз, результативний підхід.