Наука технології інновації №2(14)-2020, 3-8 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-01

Єгоров Ігор Юрійович — д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заввідділу ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Україна, 01011; +38 (044) 280-14-02, +38 (099) 152-47-49; igor_yegorov1@ukr.net; ORCID: 0000-0002-3829-6383

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗІВИТОК І НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ

Резюме. Науково-технічний розвиток серйозно впливає на всі соціально-економічні процеси у сучасному світі. У пропонованій увазі статті проаналізовано головні тенденції у сфері зайнятості й освіти в контексті саме технологічних перетворень. Першочергова увага приділена виокремленню трендів у відповідних сферах у розвинених країнах. Зазначено структурні зміни у зайнятості, зокрема виявлені тенденції до зменшення постійної зайнятості серед робітників середньої кваліфікації та погіршення стану працівників, які зайняті некваліфікованою працею. Важливим фактором стає перехід до часткової зайнятості. Нова ситуація потребує нових підходів до організації освіти, включаючи розвиток гнучкої, професійної освіти, орієнтованої на потреби сфер діяльності, що швидко розвиваються. Стисло здійснено огляд ситуації в Україні в галузі зайнятості та підготовки кадрів. Деіндустріалізація впродовж трьох останніх десятиліть мала негативний вплив на структуру зайнятості та спеціалізацію випускників вишів. Еміграція молоді стає дедалі більш важливим фактором, який впливає на ринок праці. Для України, яка є включеною до міжнародного розподілу праці як “молодший партнер”, вибір правильної стратегії щодо спеціалізації економічної діяльності та в галузі підготовки кадрів в умовах зростаючої конкуренції є надзвичайно важливим завданням.

Ключові слова: зайнятість, освіта, технологічні зміни, найважливіші тенденції, сектор інформаційно-
комунікаційних технологій.