Наука технології інновації №1(13)-2020, 49-57 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-1-07

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Резюме. Стаття присвячена трансферу технологій, створених у рамках наукових досліджень і розробок закладами вищої освіти (ЗВО), які підпорядковані МОН України, як однієї з ключових складових інноваційної діяльності. Метою статті є оцінка результатів діяльності ЗВО у сфері трансферу технологій, визначення основних проблем і найбільш ефективних шляхів щодо їх розв’язання. Робота виконана у рамках інноваційного законодавства методом моніторингу, проведеного на основі відомостей головних розпорядників бюджетних коштів щодо трансферу створених за бюджетні кошти технологій ЗВО, які підпорядковані МОН. Наведено результати дослідження, які свідчать, що у 2018 р. ЗВО, які підпорядковані МОН, було передано 969 технологій, з яких майже всі (93,2 %) — промисловим підприємствам. У порівнянні з 2017 р. кількість переданих технологій загалом зменшилася, але лише на внутрішньому ринку. Причому обсяги надходжень від передання технологій зросли як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках завдяки підвищенню конкурентоспроможності переданих технологій, особливо, на зовнішньому ринку, на якому при невисокому зростанні кількості переданих технологій відбулося значне зростання обсягів надходжень від їх передання. За видами передання переважали “ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій” як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. За період 2016–2018 рр. динаміка отриманих надходжень від передання технологій є позитивною. Серед ЗВО, які здійснювали трансфер технологій, у 2016 р. лідером був Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, а у 2017 р. та 2018 р. — Сумський державний університет. Основною проблемою є те, що технології, які передавалися, були створені лише за кошти підприємств та організацій-замовників для безпосереднього впровадження та розвитку інноваційної діяльності підприємств, що не сприяє розширенню кількості ЗВО у сфері трансферу технологій. Для розв’язання проблеми й активізації інноваційного розвитку запропоновано здійснювати державну фінансову підтримку інноваційної діяльності в ЗВО, зокрема шляхом інноваційних програм, державного замовлення та окремих інноваційних проектів, як це передбачено Законом України “Про інноваційну діяльність”.

Ключові слова: заклади вищої освіти, інноваційна діяльність, трансфер технологій, передання технологій, вид передання, бюджетні кошти.