Наука технології інновації №1(13)-2020, 42-48 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-1-06

Березняк Наталія Володимирівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-67; bereznyak@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-0125-2213

Рожкова Лілія Віталіївна — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-67; ORCID: 0000-0001-8002-3461

ПРОЦЕС ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ВІДКРИТТЯ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Резюме. Питання формування нової інноваційної політики ЄС на засадах смарт-спеціалізації є новим і актуальним як для розвинених країни світу, так і для країн, що розвиваються, і для України зокрема. На цей час перед обласними державними адміністраціями поставлено завдання щодо розробки регіональних стратегій розвитку, які базуються на європейських підходах до розумної спеціалізації. Одним із головних принципів смарт-спеціалізації є процес підприємницького відкриття (EDP), якому присвячено цю статтю. У статті проаналізовано погляди теоретиків смарт-спеціалізації на виникнення цього напряму, особливості його становлення і розвитку у взаємодії та взаємозалежності від факторів впливу знань та інноваційних технологій на економічне зростання країн і регіонів, встановлення їх конкурентних переваг, прийняття політичних рішень стосовно підтримки розвитку пріоритетних технологій і секторів, залучення державних і приватних інвестицій в дослідження та розробки. Розглянуто теоретичні засади концепції підприємницького відкриття, що чинить визначальний вплив на вибір структури регіональних смарт-стратегій, а також на формування пріоритетів інноваційного розвитку, зосереджуючись на сильних аспектах регіональної економіки й інновацій та використанні результатів приватних і державних досліджень і розробок, що реалізуються на цій території. Вивчено програмні документи Європейської комісії, де концептуальні підходи до процесу підприємницького відкриття набули конкретизації та розвитку в контексті розробки й упровадження стратегій розумної спеціалізації на національному/регіональному рівнях. У Керівництві зі стратегії досліджень та інновацій для смарт-спеціалізації наголошено на необхідності поетапної/покрокової розробки регіональної стратегії смарт-спеціалізації. У процесі дослідження встановлено, що принцип EDP певною мірою впливає на формування кожного з шести етапів смарт-стратегії. У статті наведено приклади такого впливу.

Ключові слова: дослідження, етап, знання, концепція, підприємницьке відкриття, підхід, погляд, політика, пріоритет, процес, смарт-спеціалізація, смарт-стратегія, EDP, RIS3.