Наука технології інновації №4(12)-2019, 3-10 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-01

Пархоменко Володимир Дмитрович  — д-р техн. наук, професор, радник в.о. директора Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-45; iiv1director@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5468-846X

Пархоменко Олексій Володимирович  — канд. екон. наук, доцент, докторант ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна, 03680; +38 (061) 220-95-85; pav_ua@i.ua; ORCID: 0000-0002-8097-0378

Секі Стефан  — студент Київського національного торговельно-економічного університету, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156; +38 (044) 513-33-48; ORCID: 0000-0003-3865-3990

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Резюме. На сьогодні економічна наука приділяє багато уваги дослідженням сутності постіндустріальної інтелектуальної економіки. В сучасному світі сформовано чимало теоретичних підходів розуміння процесу розвитку постіндустріального суспільства, але остаточної концепції сучасного інтелектуального соціально-економічного розвитку поки що не існує. Основою формування постіндустріальної інтелектуальної економіки є інформація, знання і творчість — це сучасні види ресурсів, які відрізняються від грошових, природних, трудових і технічних. Саме вони стають основою економіки знань. Інтелектуальна постіндустріальна економіка формується з урахуванням внутрішніх системних взаємозв’язків між різними видами діяльності на рівні суспільства, людини, інтелектуального капіталу, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, на рівні кадрового забезпечення та використання синергії та творчості. Таку взаємодію розглядають як єдину складну відкриту систему зі значною кількістю підсистем. Визначено головні системи функціонування інтелектуальної економіки, які є взаємопов’язаними та важливими. Об’єднувальною ідеєю складної системи постає твердження, що базується на використанні інформації та знань. Кожна система окремо, як і міжсистемна взаємодія, мають внутрішню єдність протиріч. Саме ця єдність протиріч і є дельтою прогресу. Об’єднувальним елементом взаємодіючих систем є людина та мета. Усі групи складових постіндустріальної інтелектуальної економіки об’єднані єдиним об’єктом діяльності (творчий процес, знання) і мають різні предмети діяльності. Ось чому є необхідність проведення комплексних системних досліджень з у,рахуванням наявності як єдиного об’єкта, так і різних предметів діяльності зі своїми особливостями їх функціонування.

Ключові слова: інформація, знання, система, інноваційна система, синергія, творчість, ентропія, інтелектуальна власність.