Наука технології інновації №2(10)-2019, 54-66 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-07

Кавуненко Лідія Пилипівна — канд. екон. наук, с.н.с., провідний н.с.1

Черногаєва О.Г. —  помічник директора1

Вашуленко Олександра Сергіївна —  канд. екон. наук, н.с.1

1ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», м. Київ, Україна; +38(044) 236-99-29; Kavunenko@nas.gov.ua

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД УЧАСТІ У РАМКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС

 Резюме. У статті розглянуто результати дослідження щодо участі науково-дослідних організацій, університетів, малих і середніх підприємств України та країн СНД у рамкових програмах ЄС з метою інтеграції у Європейський науковий простір. На основі інформаційної системи з питань досліджень і розробок (CORDIS) здійснено збір, обробку та аналіз даних щодо участі науковців, фахівців і представників бізнесу України та країн СНД у міжнародних проектах ЄС. Проведено порівняльний аналіз участі країн СНД у рамкових програмах, особливу увагу приділено участі України в програмі «Горизонт 2020». Наведено приклади участі в ній українських учасників. У процесі дослідження було виявлено, що майже в третині проектів, які виконують українські учасники, задіяно кілька організацій від України. Особливістю програми «Горизонт 2020» порівняно з минулими є активна участь бізнесу, громадських організацій і асоціацій та інших недержавних установ, які становлять 45% від загальної кількості українських організацій, що отримали гранти в програмі «Горизонт 2020». Дослідження показало, що Україна є одним із активних учасників міжнародних проектів програми «Горизонт 2020», і як учасниця, і як координатор. Участь у програмі дає змогу залучати високотехнологічні галузі промисловості України для реалізації проектів і отримувати замовлення на створення інноваційної продукції.

Ключові слова: інтеграція, європейський науковий простір, рамкові програми ЄС, «Горизонт 2020», CORDIS, міжнародне науково-технологічне співробітництво, пріоритетні напрями.