Science technology innovation (STI) № 4(4) 2017, 62-70 p

Yehorov I. Yu. — Doctor of Science in Economics, Professor, Head of Department, Institute of Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine, 26, Panas Mirnyi Str., Kyiv, Ukraine, 01011; +38 (044) 280-14-02, +38(099)152-47-49; igor_yegorov1@ukr.net

INNOVATION SUPPORT MEASURES IN UKRAINE: SOME LEGISLATIVE AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

Abstract. This article contains brief description of the situation in innovation sphere in Ukraine, based on utilization of traditional statistics of innovation activities, results of calculations of the place of Ukraine in the EU Innovation Scoreboard. Special attention is paid to the evolution of the legal foundations of support in innovation activities and the existing elements of innovation infrastructure. Also, it focuses the importance in the innovations ventures like techno parks, science parks and others have for the future of Ukraine. Finally, conclusions and recommendations are made about the current status of the S&T and innovation activities in the country.

Keywords: Innovation policy, technopaks, science parks, legislation, European Innovation Scoreboard.

REFERENCES
1. Naukova ta naukovo-tehnichna dialnist v Ukraini in 2015 [Scientific, scientific and technical activities in Ukraine in 2015]. Kyiv (in Ukr.): State Statistical Service of Ukraine, 2016.
2. «Innovatsiina Ukraina 2020». Natsionalna dopovid [«Innovative Ukraine 2020». National Report] Heiets V.M. and others, eds. Kyiv (in Ukr.): NASU, 2015.
3. Implementatsiia vysokykh tekhnolohii v ekonomiku Ukrainy [Implementation of high technologies in the economy of Ukraine]. Odotiuk I.V. and others, eds. Kyiv (in Ukr.): IEF, 2016.
4. Zakon Ukrainy «Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv» vid 16.07.07 r. – z popravkamy, vnesenymy 15.12.2012 r. [Law of Ukraine On special regime of innovation activity of technological parks on 16/07/1999 with amendments, 15.12.2012]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14.
5. Zakon Ukrainy «Pro naukovi parky» vid 25 chervnia 2009 roku [Law of Ukraine on Science Parks on June 25, 2009]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17.
6. Zakon Ukrainy «Pro derzhavne rehuliuvannia u sferi tekhnolohichnoho perekladu» [Law of Ukraine On the State Regulation in the Area of Technological Transfer on September 9, 2006]. Available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16.
7. Chmyr O.S. and others (2012) Derzhavno-pryvatne partnerstvo v naukovotekhnichnomu ta innovatsiinomu napriamku: teoretychni zasady ta praktychni problemy vprovadzhennia v Ukraini [Public-Private Partnership in the Scientific, Technical and Innovative Direction: Theoretical Basis and Practical Problems of Implementation in Ukraine]. Nauka i naukoznavstvo [Science and
science of science], Vol. 3, pp. 98–109.
8. Zvit pro konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy (2013 r.) / Fond efektyvnoho upravlinnia [Report on the Competitiveness of the Regions of Ukraine (2013) / Foundation for Effective Governance].
9. Boiko O.M. (2016) Tekhnolohichni parky yak mekhanizm stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti serednoi realnoho sektoru ekonomiky derzhavy [Technological parks as a mechanism for stimulating the innovation activity of the average real sector of the state economy]. Ekonomika i upravlinnia [Economics and Management], Vol. 3, pp. 25–37.
10. Kaleniuk I.S., Sakun O.S. (2011) Rozvytok tekhnoparkiv v Ukraini: istoriia ta problemy stanovlennia [Development of Technoparks in Ukraine: History and  Problems of Formation]. Naukovyi visnyk ChDIEU. Seriia 1: Ekonomika [Scientific Bulletin of the ChDEIU], Vol. 2 (10), pp. 9–15.
11. «Pro tekhnolohichni ta naukovi parky v Ukraini». Neopublikovanyi analitychnyi zvit, pidhotovlenyi MONU [On Technological and science parks inUkraine. Unpublished analytical report, prepared by MESU], 2016, 6 p.
12. Cherniuk V. (2016) Naukovi parky v Ukraini – stan ta problemy diialnosti [Science parks in Ukraine – the state and problems of activity]. Teoriia ta praktyka intelektualnoi vlasnosti [The theory and practice of intellectual property], Vol. 1, pp. 68–75.