Science technology innovation (STI) № 4(4) 2017, 46-52 р

Rozhkova L. V. — Head of Section of Ukrainian Institute for Scientific and Technical Expertise and Information, 180, Antonovуchа Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044)521-09-67; liliya_rozhkova@ukr.net; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8002-3461

STATE SUPPORT OF INNOVATION DEVELOPMENT AT SECTORAL LEVEL

Abstract. State financing of innovations in Ukraine has a number of shortcomings associated with imperfect mechanisms of providing financial support and determining its impact on accelerating the creation of new competitive technologies. As part of the analysis, the main barriers that hinder the implementation of innovative solutions are identified, in particular, relatively small amounts of public funding, as well as the distribution of these funds among a large number of areas and institutions. The results of monitoring the
implementation of priority areas of innovative activities at the sectoral level by the main administrators of budgetary funds in 2016 are considered, including: the volume of priorities financing, the volume of innovative products sold, the number of new technologies created, used and transferred. On the basis of the research, perspective areas of innovation development in Ukraine were identified. It is proposed to review and optimize the list of innovative priority areas at the sectoral level in order to improve the efficiency of providing state financial support to institutions that develop new technologies.

Keywords: innovation development, priority, sectoral level, monitoring, financial support, technology.

REFERENCES
1. Diachenko M.I. (2009) Upravlinski innovatsii yak osnova innovatsiinoho rozvytku orhanizatsii [Innovations in management as the basis of innovative development of organization]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Economic development strategy of Ukraine]: zb. nauk. prats / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ “Kyivskyi nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana”, Ukrainskyi Soiuz promyslovtsiv i pidpryiemtsiv, In-t svitovoi ekon. i mizhnar. vidnosyn NANU Publ., no. 24–25, pp. 37–41.
2. Krupka M.I. (2001) Finansovo-kredytnyi mekhanizm innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Financial-credit mechanism of innovative development of Ukrainian economy]: monograph. Lviv: Vydavn. LNU im. I. Franka Publ., 31 p.
3. Amosha A.I., Zemlyankin A.I., Pidoricheva I.Yu. (2015) Sovershenstvovanie sistemy upravleniya innovatsiyami kak uslovie uskoreniya strukturnykh reform v Ukraine [Improving the innovation management system as a condition for accelerating structural reforms in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], Vol. 9 (368), pp. 49–65.
4. Fedulova L.I. (2006) Tekhnolohichnyi rozvytok ekonomiky [Technological development of economy]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], Vol. 6, p. 7.
5. Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina — 2020”: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 5/2015 vid 12.01.2015 r. [About the strategy of sustainable development “Ukraine 2020”: Presidential Decree no. 5/2015, 12.01.2015]. Available at: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/5/2015.
6. The Global Innovation Index 2017. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
7. Global R&D funding forecast 2017. Available at: http://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2017_global_r_d_funding_forecast?pg=1#pg1
8. Ekonomichna statystyka / Natsionalni rakhunky [Economic statistics / National accounts]. Available at:
http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Postanova KMU vid 17.05.2012 r. № 397 “Deiaki pytannia vyznachennia serednostrokovykh priory-
tetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti haluzevoho rivnia na 2012-2016 roky” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, May 17, 2012 no. 397 “Some issues of definition of medium-term priority areas of innovation activity at the sectoral level for 2012-2016”]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/397-2012-p.
10. Zakon Ukrainy vid 08.09.2011 r. № 3715 “Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti” [Law of Ukraine, September 8, 2011 no. 3715 “On priority areas of innovation activity”]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
11. Realizatsiia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti haluzevoho rivnia ta otrymani rezultaty u 2016 r. (Analitychna dovidka) [Realization of medium-term priority areas of innovation activity at sectoral level and results obtained in 2016 (Analytical Reference)]. MES, UkrISTEI. Available at: http://mon.gov.ua/content/Діяльність/ino_diyal/2017/08/adi-galuzevi-prioriteti-1.pdf.