Science technology innovation (STI) № 4(4) 2017, 35-45 р

Prudka O. V. — Senior Researcher of Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information, 180, Antonovуcha Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-09-67; olga_prudka@ukr.net; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6562-260X

CHINESE EXPERIENCE OF STATE STIMULATION OF INNOVATION ACTIVITY
Abstract. The main factor of sustainable economic growth at the moment is competitiveness, based on the innovative activity of the business. The development of the national economy is increasingly determined by the updating of technologies; the development of new markets and organizational innovations (institutional innovations). Since the implementation of this program requires the development of mechanisms and tools to support the innovation activities of economic entities on the part of the state, it is necessary to study successful international experience. Especially valuable is the analysis of the experience of the development of organizational innovations, the use of which allows a significant advance in the field of innovation and enhance the competitiveness of enterprises in the real sector of the economy and the national economy as a whole. The article shows that at present, China has developed and implemented a large number of official documents and regulations that determine the main directions of innovative development of industry; it was demonstrated that in order to ensure sustainable growth of the economy on the basis of creating favorable conditions for innovation and investment activity of enterprises, it is necessary to find effective tools to stimulate it; state assistance in mobilizing investment resources in innovative projects; the development of programs to support innovation activities of individual industries and regions.

Keywords: China, innovation activity, state support, technology parks, preferential treatment, high technology zone.

REFERENCES

1. Informatsiya o spetsialnykh ekonomicheskikh zonakh KNR (2013) [Information about the special economic zones of the PRC]. Portal vneshneekonomicheskoy informatsii Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii [Foreign Economic Information Portal of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation]. Available at: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/.

2. Godovoy obzor sostoyaniya ekonomiki i osnovnyih napravleniy vneshneekonomicheskoy deyatelnosti Kitayskoy Narodnoy Respubliki v 2016 godu (2016) [Annual review of the state of the economy and the main directions of foreign economic activity of the People’s Republic of China in 2016]. Portal vneshneekonomicheskoy informatsii Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii [Foreign Economic Information Portal of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation]. Available at: http://91.206.121.217/TpApi/Upload/1ec16458-cabe-41bc-9873-f4cb5933cc19/obzor_economy_China_2017.pdf.

3. Analiticheskaya informatsiya. Opyt funktsionirovaniya tekhnologicheskikh parkov v Kitae (1999) [Analytical information. Experience in the operation of technology parks in China]. Tekhnopark «Novosibirsk» [Technopark “Novosibirsk”]. Available at: http://tpark.ict.nsc.ru/analitic/chinatpark.htm.

4. Klochikhin E. (2013) Nauchnaya i innovatsionnaya politika Kitaya [china’s science and innovation policy]. Mezhdunarodnye protsessy [International Processes]. Moscow (in Russ.): Nauchno-obrazovatelnyy forum po mezhdunarodnym otnosheniyam [Scientific and educational forum on international relations], 33, Vol. 11, pp. 37–55. Available at: http://www.intertrends.ru/thirty-third/Klochihin.pdf.

5. OECD (2016) «China», in OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, OECD Publishing, Paris. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-52-en.

6. National High-tech R&D Program (863 Program). Available at: http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/index.htm.

7. Programma «Fakel» [«Torch» program]. Available at: http://xn—-7sbbgpkiact2d2af7p.xn--p1ai/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB-773.html.

8. Lebedko S. (2008) «Svobodnaya» ekonomika Kitaya [China’s «free» economy]. Finansovyy direktor [Chief Financial Officer], Vol. 11–12, pp. 26–30. Available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9zYHEkIbXAhXCBsAKHXPaAAcQFggsMAE&url=http://fin2top.com/download-article/449&usg=AOvVaw1M-ppySmcmc0dzLjhOMQ9y.

9. Bruman Yu.S., Smolyarenko V.D. (2006) Tehnopark v Kitae [technopark in china]. Innovatsii [Innovations], Vol. 7(94), pp.35–37. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnopark-v-kitae.

10. Kozlova N.A. (2015) Funktsionirovanie svobodnykh ekonomicheskikh zon v Kitae [Functioning of special economic zones in China]. Vestnik Priamurskogo gosudarstvennogo universiteta im. Sholom-Aleykhema [Bulletin of Priamur State University named after Sholom-Aleikhem], Vol. 4 (21), pp. 50–58. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-svobodnyh-ekonomicheskih-zon-v-kitae.

11. Zakon KNR «O sodeystvii malym i srednim predpriyatiyam» [The PRC Law «On Assistance to Small and Medium-sized Enterprises»]. Available at: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_sme_promotion abo http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-useful-info/China_law_malyi_biznes.pdf.

12. Zakon KNR «O paevykh sovmestnykh predpriyatiyakh kitayskogo i inostrannogo kapitala» [The PRC Law «On mutual joint ventures of Chinese and foreign capital»]. Available at: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_equity_joint.

13. Ot luna-parkov k industrialnym parkam. Tsentr sovremennogo Kitaya «TYaNSYa LINK» [From amusement parks to industrial parks. Center for Contemporary China “TYAN LINK”]. Available at: http://www.tianxia.link/ru/article/5757-ot-luna-parkov-k-industrial-nym-parkam.

14. Pinyagin Yu., Syaotszyuan L. (2016) Tekhnoparki kak element innovatsionnoy struktury strany [Technology parks as part of the country’s innovation infrastructure]. Bankaўski vesnik [Bank Newsletter], Dec., pp. 48–55. Available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUicS3lYbXAhVLKcAKHaTABOoQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nbrb.by%2Fbv%2Farticles%2F10344.pdf&usg=AOvVaw0aaIB5BfRBdAhHYKu9r9AA.

15. Natsionalna stratehiia innovatsiinoho rozsytku Kytaiu [National Strategy for China’s Innovation Development]. Available at: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/14066.2.1.014.pdf.

16. Zarubezhnyy opyt gosudarstvennoy podderzhki innovatsionnykh malykh i srednikh predpriyatiy (2016) [Foreign experience of state support of innovative small and medium-sized enterprises]. Kirovskiy oblastnoy Fond podderzhki predprinimatelstva [Kirov Regional Foundation for Entrepreneurship Support]. Available at: https://kfpp.ru/analytics/material/innovation.php.