Science technology innovation (STI) № 4(4) 2017, 26-35 р

Kuranda T. K. — Head of Department of Ukrainian Institute of Scientific, Technical Expertise and Information, 180, Antonovуcha Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua
Kochetkova O. P. — Head of Section of UkrISTEI, 180, Antonovуcha Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua
Osadcha A. B. — Senior Researcher of UkrISTEI, 180, Antonovуcha Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua

FINANCIAL SUPPORT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRIORITIES IN THE WORLD AND UKRAINE

Abstract. The article analyzes the state of financial support of scientific research and development in the leading countries of the world according to information from foreign sources and Ukraine according to the monitoring of the implementation of priority directions of science and technology development.

Keywords: scientific research and development, priority direction, financial support, monitoring, scientific and technical products.

REFERENCES
1. Malitskyi B.A., Bulkin I.O., Yehorov I.Yu. (2001) Aktualni pytannia metodolohii ta praktyky naukovotekhnichnoi polityky [Topical issues of methodology and practice of scientific and technical policy]. Kyiv (in Ukr.): UkrISTEI, 204 p.
2. Heiets V.M., Fedulova L.I., Bazhal Y.M., Rudchenko O.I., Osetskyi V.L. (2007) Natsionalna innovatsiina systema: zarubizhnyi dosvid, stan v Ukraini: analitychni materialy do Parlamentskykh slukhan [National innovation system: foreign experience, status in Ukraine: analytical materials for parliamentary hearings]. Kyiv (in Ukr.): IEFNAS of Ukraine, 184 p.
3. Fedulova L.I. (2008) Forsait: suchasna metodolohiia tekhnolohichnoho prohnozuvannia [Foresight: modern methodology of technological forecasting]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and forecasting], Vol. 4, pp. 124–138.
4. Popovych O.S. (2001) Mistse priorytetiv v realizatsii derzhavnoi naukovo-tekhnolohichnoi polityky
Ukrainy [The place of priorities in the implementation of the state scientific and technological policy of Ukraine]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and science of science], Vol. 3, pp. 65–73.
5. Global R&D Funding Forecast (2016). Available at: https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016Gl
obalR%26DFundingForecast_2.pdf.
6. Global R&D Funding Forecast (2017). Available at: http://digital.rdmag.com/researchanddevelopment
/2017_global_r_d_funding_forecast?pg=1#pg1.
7. Izyumov D.B., Kondratyuk Ye.L. (2017) Analiz globalnykh raskhodov na isslyedovaniya i razrabotki v 2014–2016 godakh [Analysis of Global R&D Costs 2014–2016]. Innovatika i ekspertiza [Innovation and expertise], Vol. 1 (19), pp. 113–122.
8. Analitychna dovidka. Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoi i naukovo-tekhnichnoi diialnosti
za 2016 rik [Analytical Reference. The state of development of science and technology, the results
of scientific and scientific and technical activities in 2016]. Available at: http://mon.gov.ua/activity/
nauka/informaczijno-analitichni-materiali.html.
9. Analitychna dovidka. Realizatsiia priorytetnykh napriamiv rozvytku nauky i tekhniky ta otrymani rezultaty u 2016 r. [Analytical Reference. Realization of priority directions of science and technology development and results in 2016]. Available at: http://mon.gov.ua/activity/nauka/informaczijno-analitichni-
materiali.html.
10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Naukova ta Innovatsiina diialnist Ukrainy (2017). [State Statistics Service of Ukraine. Scientific and Innovative Activities of Ukraine]. Kyiv (in Ukr.): Statystychnyi zbirnyk. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.