Наука технології інновації №3(3)-2017, 47-52 с

PDF

Костриця Олена Петрівна — м.н.с. ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”, б-р Тараса Шевченка, 60, к. 913, м. Київ, Україна, 01031; +38 097 504-39-70, +38 095 118-84-31, (044) 486-71-42; steps_2004@ukr.net; ORCID: orcid.org/0000-0002-1585-7264

ВІДНОВЛЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Резюме. У роботі обґрунтовано нагальну необхідність відновлення кадрового потенціалу української науки для забезпечення інноваційного розвитку економіки, проаналізовано результати розрахунків із застосуванням методу прогнозування еволюції кадрового потенціалу науки, які підтверджують, що кардинальні зміни у ставленні держави до науки, спрямовані на відновлення наукового потенціалу країни, необхідно здійснити невідкладно. Сама специфіка наукової системи, особливості формування і функціонування її кадрового потенціалу роблять принципово неможливим його швидке нарощування і регулювання — це процес довготривалий і досить-таки затратний. Кожен рік зволікання в цьому питанні не тільки призведе до багаторічного запізнення в досягненні європейських і світових стандартів, а й обернеться незрівнянно більшими витратами в майбутньому.

Ключові слова: інноваційний розвиток, українська наука, прогнозування еволюції наукового потенціалу, кадровий потенціал, дослідник.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году [Електронний ресурс]. — Режим доступу: unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r/pdf (дата звернення: 2.03.2017).
2. Попович О.С. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя / О.С. Попович, О.П. Костриця // Наука та наукознавство. — 2017. — № 1. — C. 48–59.
3. Малицкий Б.А. Принцип фазового развития деятельности учёного и его применение в организации труда научной молодёжи : тез. докл. ІІ Респ. конф. молодых учёных-медиков УССР. — Львов, 1979.
4. Малицкий Б.А. Формирование возрастной структуры научных кадров на основе метода фазового баланса. — К. : Изд. Института кибернетики АН УССР, 1979. — 28 с.
5. Добров Г.М. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность / Г.М. Добров, В.Е. Тонкаль, А.А. Савельев. — К. : Наукова думка, 1988. — 347 с.
6. Маліцький Б.А. Прикладне наукознавство / Б.А. Маліцький. — К. : Фенікс, 2007. — 464 с.
7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
8. Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави” (схвалено Постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року № 182-VIII).