Наука технології інновації №3(3)-2017, 30-39 с

PDF

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; h.androshchuk@ndiiv.org.ua

ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Резюме. На основі зведених показників Глобального індексу інновацій за 2017 р. розглянута динаміка інноваційної активності в міжнародному масштабі, проведений порівняльний аналіз, визначені відносні переваги та слабкі ланки національних інноваційних систем, визначено місце України, стан інноваційної діяльності. У ГІІ Україна досягла поставленого урядом завдання — 50 місце. Кількість інвестицій в інноваційні компанії в 2016 р. зросла на 32%. Українські компанії залучили понад 400 млн дол. інвестицій. Проведено оцінку прогресу в досягненні поставлених цілей, виявлені процеси, які стимулюють і стримують інновації, запропоновані заходи інноваційної політики дій уряду, регіонів, міністерств і відомств із регулювання інноваційного розвитку економіки. Зроблено висновки, що Україна при досить високому рівні досліджень і розробок, винахідницької активності має низькі позиції за рівнем комерціалізації і захисту об’єктів інтелектуальної власності. Для перетворення науково-технічних досягнень у конкурентний науково-технічний продукт потрібно розвивати всю інфраструктуру ринку інтелектуальної власності, завершити формування національної інноваційної системи.

Ключові слова: інновації, інноваційна активність, національна інноваційна система, глобальний інноваційний індекс, індикатор, інтелектуальна власність, інфраструктура, рейтинг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. — К., 2015. — 336 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2015/07/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0- %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2020++.pdf.
2. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. Керівник проекту акад. НАН України М.З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — К. : НТУУ “КПІ”, 2015. — 136 с.
3. Аналітична довідка. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2016 році. Міністерство освіти і науки України. Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. — К. : 2017. — 130 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1 %96%D1%81%D1%82%D1%8C/ino_diyal/2017/stan2.pdf.
4. Андрощук Г.О. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності : монографія / Г.О. Андрощук, С.А Давимука, Л.І. Федулова — К. : Парламентське видавництво, 2015. — 512 с.
5. Андрощук Г.О. Україна в Глобальному інноваційному індексі / Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: X Міжнародний бізнес-форум (Київ, 21 березня 2017 р.) / під. ред. А.А. Мазаракі. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. — 198 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.knteu.kiev.ua/file/MzEyMQ==/7ae27cf3ff4a4d4b3ee985f220617e75.pdf.
6. Андрощук Г.О. Глобальний інноваційний індекс 2016: місце України // Інтелектуальна власність в Україні. — 2016. — № 12. — С. 9–17.
7. Князевич А. Глобальний інноваційний індекс — оцінка інноваційного потенціалу України [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9173/1/%D0%9A%D0% BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%90..pdf.
8. Козлова А.І. Індикатори інноваційного розвитку економіки і промислових підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760.
9. Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World Author(s): Cornell University, INSEAD, WIPO / Publication year: 2017 [electronic resource]. — Access:  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.
10. World Intellectual Property Report Breakthrough Innovation and Economic Growth [electronic resource]. — Access: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf.
11. Украинские компании привлекли более 400 млн долларов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dengi.ua/business/298909Ykrainskieinnovacii-privlekli-bolee-400-millionov-dollarov.
12. Україна увійшла до трійки країн з найвищою тіньовою економікою [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://expres.ua/main/2017/07/18/252794-ukrayina-uviyshla-triykykrayinnayvyshchoyu-tinovoyu-ekonomikoyu.
13. Названы самые коррумпированные сферы украинской экономики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dengi.ua/business/291227- Nazvani-samie-korrympirovannie-sferi-ykrainskoiekonomiki.