Наука технології інновації №3(3)-2017, 12-22 с

PDF

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; tvp@uintei.kiev.ua

Куранда Тетяна Костянтинівна — завідувач відділу УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua

Євтушенко Віра Михайлівна — завідувач сектору УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-24; evtush@uintei.kiev.ua

Кочеткова Олена Петрівна — завідувач сектору УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua

СТАН НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ

Резюме. До 90% зростання сучасних економік забезпечується за рахунок інтелектуальних ресурсів, насамперед, використання результатів науково-технічної діяльності, та їх перетворення в інноваційні продукти. У зв’язку з цим всебічному об’єктивного аналізу стану науково-технічної діяльності та отриманих результатів у всьому світі приділяється пильна увага. У статті представлено результати авторських досліджень щодо фінансового забезпечення і результативності виконання наукових робіт в Україні у 2016 р., створення й упровадження результатів наукових досліджень і розробок. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції України у міжнародних рейтингах.

Ключові слова: інноваційний розвиток, фінансове забезпечення, наукоємність ВВП, наукова (науково-технічна) продукція, публікаційна, патентна діяльність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Лопатенко А.С. Современные научные информационные системы. Перспективы использования /
А.С. Лопатенко [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:  derpi.tuwien.ac.at/~andrei/CRIS_DOC.htm.
2. Asserson A. CRIS and Institutional Repositories / A. Asserson, K. Jeffery // Data Science Journal. — 2010. — № 9. — Р. 14–23 [electronic resource]. — Access: http: datascience.codata.org/articles/abstract/10.2481/dsj.CRIS3.
3. The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World [electronic resource]. — Access: http: www.globalinnovationindex.org.
4. The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation [electronic resource]. — Access: http: www.globalinnovationindex.org.
5. The Global Competitiveness Report 2015-2016 [electronic resource]. — Access: http: www3.weforum.org/docs/…/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.
6. The Global Competitiveness Report 2016–2017 [electronic resource]. — Access: http: www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
7. Лебеда Т.Б. Стан фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні: статистичний розріз / Т.Б. Лебеда [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/…/01-Lebeda.pdf?…1.
8. Маліцький Б.А. Раціональне фінансування науки як передумова розбудови знаннєвого суспільства в Україні / Б.А. Маліцький, О.С. Попович, В.П. Соловйов [та ін.]. — К. : Фенікс, 2004. — 32 с. [Eлектронний ресурс]. —
Режим доступу: //http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv.
9. Юркевич О.М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів / О.М. Юркевич // Фінанси України. — 2010. — № 10. — С. 81–86 [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: www.irbisnbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe?
10. Gross domestic expenditure on R&D (GERD)% of GDP [electronic resource]. — Access: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcod e=t2020_20&language=en.
11. OECD Factbook 2015-2016: Economic, Environmental and Social Statistics [electronic resource]. — Access: www.oecd.org/publications/oecdfactbook-18147364.htm. Published on April 08, 2016.
12. Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2016 рік / Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. — К., 2017 [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/ /na-sajt-mon-ad-kmu-11.07.17.pdf.
13. Мойсейчик Г.И. Технологическое лидерство как необходимое условие хозяйственного суверенитета / Г.И. Мойсейчик, Т.М. Фараджов // Банкаўскі веснік. — 2015. — № 9. — С. 8–26 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.nbrb.by/bv/articles/10175.pdf