Головна

У журналі «Наука, технології, інновації» висвітлюються взаємопов’язані питання науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності, науково-технічної експертизи, державної політики у сфері інноваційного розвитку та проблеми впровадження наукових досягнень у виробництво.

Постійні рубрики журналу:
– проблеми науково-технічної діяльності
– інноваційна економіка
– розвиток національної інноваційної системи
– інформаційні технології
– інтелектуальна власність
– трансфер технологій
– системний аналіз і прийняття рішень
– ергономіка та моделі діяльності

Головний редактор – Камишин В.В., чл.-кор. НАПН України, д-р пед. наук, канд. техн. наук.

Засновники:
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»;

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»;

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

ISSN 2520-6524

Входить до Переліку наукових фахових видань України:
– Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р. – з економічних наук (спеціальність 051)
– Наказ МОН України № 89 від 01.02.2021 р.  – з технічних наук (спеціальності 124, 126)

Редакція журналу «Наука, технології, інновації» слідує рекомендаціям  Кодексу поведінки з передових практик Комітету з етики публікацій (Code of conduct and best practice guidelines for journal editors Committeе onpublication ethics) з використанням публікаційних принципів видавництва Elsevier.  Наші етичні принципи та ставлення до плагіату відображено в розділі Етика публікацій.

Передплатний індекс — 60072

Свідоцтво про реєстрацію у Міністерстві юстиції України:
серія КВ № 22498-12398Р від 13.01.2017 р.

Періодичність виходу – щоквартально (4 рази на рік).

Видається – з 1 січня 2017 р.

Обсяг – до 9 умов. друк. арк.

Мова – українська, англійська.

e-mail: journal@uintei.kiev.ua

Графік
подання статей до видання

№ видання Терміни подання матеріалів Орієнтовні терміни друку
№ 1 до 4 березня до 28 березня
№ 2 до 7 червня до 28 червня
№ 3 до 6 вересня до 27 вересня
№ 4 до 6 грудня до 25 грудня