Science technology innovation №1(9) 2019, 57-69 р

PDF

Kuranda T.K. — Head of Department of Ukrainian Institute of Scientific, Technical Expertise and Information, 180, Antonovуcha Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua

Kochetkova O.P. — Deputy Head of Department of UkrISTEI, 180, Antonovуcha Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua

Osadcha A.B. — Senior Researcher of UkrISTEI, 180, Antonovуcha Str., Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua

SCIENTIFIC MONITORING OF THE PRIORITY AREA OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT «INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES»

Abstract. The article presents the results of the author’s study of the area «Information and Communication Technologies», which is one of the six priority areas for the development of science and technology for the period up to 2020. The intensive development of information and communication technologies is a global trend in the formation of the information society. This area plays a decisive role in strengthening the economic and social stability of any country. Monitoring of training of higher scientific qualifications in the priority area of «Information and Communication Technologies» is relevant for Ukraine. The author’s research was carried out on the basis of monitoring the dissertations performed in Ukraine in 2011-2017. Analyzed in detail the training of scientific personnel in the priority area of «Information and Communication Technologies». It is noted that the number of candidates for a scientific degree who defended themselves during the period of study remains very low and does not correspond to the needs of the economy. This leads to a shortage of qualified engineers, designers and scientists in the field of ICT. The analysis made it possible to identify the priority areas most researched by Ukrainian scientists, to identify the main scientific institutions and higher educational institutions that are more active in scientific research in the field of ICT. The results can be used by public authorities and academic institutions in the development of advanced research plans.

Keywords: priority area, information and communication technologies, dissertations, postgraduate students, doctoral students, personnel support.

REFERENCES

 1. Makarov, V.V., Blatova, T.A. (2014). Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii kak indikator razvitiya ekonomiki znaniy [Information and communication technologies as an indicator of the development of the knowledge economy]. Rossiyskiy gumanitarnyy zhurnal [Russian Journal of Humanities], 4, 275-281. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-kommunikatsionnye-tehnologii-kak-indikator-razvitiya-ekonomiki-znaniy.
 2. Zakon Ukrainy “Pro priorytetni napriamy rozvytku nauky i tekhniky” [The Law of Ukraine «About the Priority Areas of the Development of Science and Technology»] 11.07.2001 no. 2623-III. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.
 3. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy «Pro zatverdzhennia Pereliku naukovykh spetsialnostei» [Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine «On Approval of the List of Scientific Specialties»] 14.09.2011 no. 1057. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11.
 4. Zhekunova, N.O. (2012). Stan ta struktura pidhotovky naukovykh kadriv v Ukraini: analiz ta dynamika [Status and structure of scientific personnel training in Ukraine: analysis and dynamics]. Ekonomika promyslovosti [Economy of industry], 1-2, 397-412.
 5. Sytnyk, Y.S. (2013). Rozvytok naukovoho potentsialu Ukrainy yak peredumova intelektualizatsii ekonomiky i menedzhmentu [Development of scientific potential of Ukraine as a precondition for intellectualization of economy and management]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia [Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Problems of Economics and Management], 754, 75-86. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_13.
 6. Antoniuk, V.P., Amosha, O.I., Meltser, L.H. et al. (2011). Liudskyi kapital rehioniv Ukrainy v konteksti innovatsiinoho rozvytku [Human capital of the regions of Ukraine in the context of innovation development]. Monograph; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics. Donetsk (in Ukr.).
 7. Lobanova, L.S. (2012). Internatsionalizatsiya podgotovki nauchnykh kadrov v Ukraine: vyzovy sovremennosti, problemy i strategiya razvitiya [Internationalization of training of scientific personnel in Ukraine: challenges of the present, problems and development strategy]. Nauka ta naukoznavstvo, 3, 148-161. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2012_3_16.
 8. Meltser, L.H. (2010). Doslidzhennia chynnykiv pidvyshchennia produktyvnosti nauky Ukrainy [Investigation of factors of increase of productivity of science of Ukraine]. Ed. O.I. Amosha. Socioeconomics: a collection of scientific works; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics. Donetsk (in Ukr.).
 9. Gushchina I.A. (2011). Preparation of scientific personnel as the basis for forming the intellectual potential of society [Training of scientific personnel as a basis for the formation of the intellectual potential of society]. Vestnyk Kolskoho nauchnoho tsentra RAN [The Bulletin of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 4, 72-75. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-nauchnyh-kadrov-kak-osnova-formirovaniya-intellektualnogo-potentsiala-obschestva.
 10. Luhova, V.M. (2017). Naukovyi potentsial VNZ Ukrainy ta rezultatyvnist yoho vykorystannia [Scientific potential of higher educational institutions of Ukraine and the effectiveness of its use]. Ekonomika ta suspilstvo [Economics and Society], 8, 547-555.
 11. Zhabenko, O.V. (2016). Pidhotovka naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv u krainakh beniliuksu ta Ukraini [Training of scientific and teaching staff in Benelux and Ukraine]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogics of the formation of a creative person in higher and secondary schools], 49, 100-111. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_49_16.
 12. Pidhotovka naukovykh kadriv u 2016 rotsi: statystychnyi biuleten (2017). [Training of scientific staff in 2016: statistical bulletin]. Kyiv (in Ukr.): State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm.
 13. Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy: statystychnyi zbirnyk (2018). [Scientific and innovation activity of Ukraine: statistical collection]. Kyiv (in Ukr.): State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf.
 14. Iasnyska, N. (2014). Osoblyvosti pidhotovky naukovo-pedahohichnykh kadriv u VNZ Ukrainy [Features of preparation of scientific and pedagogical staff at the universities of Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia [Current problems of public administration], 4, 185-189. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_4_47.