Science technology innovation №2(6)-2018, 38-47 p

PDF

Androshchuk H. O. — PhD in Economics, Associate Professor, Chief Senior Researcher, Head of Laboratory of Legal Support of Science and Technology Research, Institute of the National Academy of Legal Sciences of
Ukraine Intellectual Property, 11, Kazуmirа Malevуchа Str., Bldg. 4, Kyiv, Ukraine, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com

TRANSFER OF TECHNOLOGIES IN THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE: PROBLEM QUESTIONS (PART II)

Abstract. The paper examines the features of the world arms market and military equipment, the place of Ukraine in the global arms export. The analysis of the scientific and technical potential of the industry, the state and trends in the development of technology transfer in the defense-industrial complex of the state is carried out. The values of intellectual property in it, the role of the state in the promotion and development of technology transfer are defined. The system of intellectual property protection, dynamics of inventive and patent activity in the defense industry complex, peculiarities of patenting of inventions in foreign states are analyzed. Negative trends in thesphere of production, turnover and use of inventions in Ukraine, their influence on the technological and economic security of the state were revealed. Measures are proposed to solve existing problems. It is shown that the international transfer of technology in the militarytechnical sphere is one of the vectors of innovative development of the national economy.

Keywords: inventive activity, economic security, weapon, technology transfer, intellectual property, patenting.

REFERENCES
1. Androshchuk G.O. (2013) Komertsializatsiia tekhnolohii podviinoho pryznachennia: dosvid SShA [Commercialization of Dual-use Technologies: USExperience]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti [Theory and Practice of Intellectual Property]. Vol. 1, pp. 51–65.
2. Mosov S.P. Patentna ekspansiia yak instrument zavoiuvannia tovarnoho rynku Ukrainy: movoiu
statystyky [Patent expansion as an instrument of conquest of the commodity market of Ukraine: the language of statistics]. Available at: http://www.uipv.org/i_upload/file/14042014_Mosov.pdf.
3. Kutsyna Ye.A. (2014) NIOKR i innovatsii v voennom sektore ekonomiki Velikobritanii [R&D and innovation in the military sector of the UK economy]. Moscow (in Russ.): IMEMO RAS Publ., 42 p.
4. Yeremin S.G. (2011) K voprosu ob osobennostyakh patentovaniya sovmestno s gosudarstvennym zakazchikom [On the question of the peculiarities of patenting with the government contractor]. Pravo i ekonomika [Law and Economy]. Vol. 12 (322), pp. 47–52.
5. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti [Agreement on Trade Aspects of Intellectual
Property Rights]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_018/page.
6. Androschuk G.O. Zakhyst rezultativ intelektualnoi diialnosti v oboronno-promyslovomu kompleksi Ukrainy: stan ta problemy [Protection of the results of intellectual activity in the defense industry of Ukraine: state and problems]. Available at:http://cacds.org.ua/en/comments/639.
7. Borokhovostov I.V, Salnikova O.F. (2015) Vybir shliakhiv zabezpechennia Zbroinykh Syl ozbroienniam ta viiskovoiu tekhnikoiu z urakhuvanniam mozhlyvostei oboronno-promyslovoho kompleksu
Ukrainy [Selection of ways to provide the Armed Forces with armament and military equipment taking
into account the capabilities of the defense industry of Ukraine]. Stratehichni priorytety [Strategic priorities]. Vol. 1(34), pp. 19–25.
8. Ukraina mozhet proizvodit sobstvennye sistemy, podobnye Javelin — general SShA Ben Khodzhes [Ukraine can produce its own systems, such as Javelin — US general Ben Hodges]. Available at: http://
opk.com.ua/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0% D0% B8% D0% BD% D0% B0-% D0% BC% D0%BE% D0% B6% D0% B5% D1% 82-% D0% BF%D1% 80% D0% BE% D0% B8 % D0% B7% D0%B2% D0% BE% D0% B4% D0% B8% D1% 82%D1% 8C-% D1% 81% D0% BE% D0% B1% D1%81% D1% 82% D0% B2% D0% B5% D0% BD%D0% BD.
9. Horbulin V.P., Shekhovtsov V.S., Shevtsov A.I. (2015) Vkhodzhennia OPK Ukrainy v Yevropeiskyi oboronno-promyslovyi prostir [The entry of Ukraine’s defense industry into the European defense and
industrial space]. Stratehichni priorytety [Strategic priorities]. Vol. 1 (34), pp. 5–10.
10. Shchehliuk B.P. (2014) Eksport viiskovykh tekhnolohii u konteksti zabezpechennia natsionalnoi
bezpeky Ukrainy [Export of military technologies in the context of ensuring the national security of Ukraine]. Stratehichni priorytety [Strategic priorities]. Vol. 1 (30), pp. 150–157.
11. Badrak V. Eksport zbroi [Weapon export]. Available at: http://gazeta.dt.ua/internal/eksport-zbroyi-_.html.
12. Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen “Ukraina v umovakh zovnishnoi
ahresii” do pozacherhovoho poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie i zovnishnie stanovyshche Ukrainy u sferi natsionalnoi bezpeky” [Analytical report of the National Institute for Strategic Studies “Ukraine in the Context of Foreign Aggression” to the extraordinary message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in the Sphere of National Security”]. Kyiv (in Ukr.): NISS, 2014, pp. 33–34.
13. Dopomozhit sobi sami. Ohliad viiskovo-tekhnichnykh proektiv Ukrainy z zakordonnymy partneramy. Tochka vidliku [Help yourself. Review of Ukraine’s military-technical projects with foreign partners.Reference point — Defense Express], 2017, Vol. 3–4, pp. 6.
14. Androshchuk G.A. (2017) Promyshlennyy shpionazh i narushenie prav na kommercheskuyu taynu: praktika SShA [Industrial espionage and violation of the right to commercial secrecy: US practice]. Patenty i
litsenzii. Intellektualnye prava [Patents and licenses. Intellectual property rights]. Vol. 6, pp. 71–79.
15. Made in China. Kitay zavoevyvaet oruzheynyy rynok [China conquers the weapon market]. Available at:
http://cacds.org.ua/en/publications/163.
16. Bolee 60% rosta proizvoditelnosti truda mozhet byt obespecheno transferom tekhnologiy [Over 60% of labor productivity growth can be provided by technology transfer]. Available at: http://www1.
fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/confers/itog_sec.
17. Androschuk G.O. (2011) Intelektualna vlasnist u naukoiemnykh vyrobnytstvakh i oboronnii sferi v systemi natsionalnoi bezpeky [Intellectual property in science-intensive industries and defense sphere in the system of national security]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and Science of science]. Vol. 4, pp. 90–100.
18. Revak I.O. (2016) Intelektualnyi potentsial u systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Intellectual Potential in the System of Economic Security of Ukraine] Abstract dis. … doc. Sc. in Econ.: 08.00.03. Lviv (in Ukr.): National Ivan Franko University, 48 p.