Science, technologies, innovations (STI) № 2(2) 2017, 36-44 p

PDF

Khomenko Iryna — Senior Researcher, Center of Intellectual Property and Technology Transfer Researches of NAS of Ukraine, 54, Volodymirska Str. Kyiv, Ukraine; +38(044) 239-65-02; khomenko@nas.gov.ua

Shakhbazian Karyna — PhD in Jurisprudence, CIPTTR of NAS of Ukraine, 54, Volodymirska Str. Kyiv, Ukraine; +38(044) 239-67-64; karina@nas.gov.ua; ORCID: orcid.org/0000-0002-2205-374X

IMPROVEMENT OF REGULATORY AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF ACADEMIA-INDUSTRY KNOWLEDGE TRANSFER: EXPERIENCE OF UKRAINE, EU AND USA

Abstract. The article examines activities and structure of departments, involved in identification, protection of intellectual property rights, accumulation, storage of patent information, which in today’s world is useful and valuable product, as far as given the great competition on the technology market and rapidly increasing level of technology, it is important to develop own technologies and to possess information on the direction of the competition. There is considered practice of the National Academy of Sciences of Ukraine concerning organization of work on the identification, protection and use of inventions, as well as work on selection of inventions for patenting abroad, preparation of materials for the sale of licenses, inspections on patenting purity et al., which was assigned to the patent offices, patent and licensing departments of
institutions of NAS of Ukraine. Also, there is given an example of US research universities – as far as licensing has given to universities the financial stimulation to bring developments and technologies to the market. In US-universities for commercialization of research results are responsible special centers (Technology Transfer Offices).  Universities began to conduct actively additional researches in order to make
results of basic research more attractive to private investors.

Keywords: scientific developments, inventions, technology transfer offices,
patenting.

REFERENCES
1. Aralova N.I., Kapitsa Yu.M. (2015) Vyznachennia stavok roialti u mizhnarodnykh dohovorakh pro peredachu tekhnolohii [Definition of royalty rates in international agreements on technology transfer]. Nauka ta innovatsii [Science and Innovation], Vol. 11, no. 2, pp. 55–74. Available at:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2015_11_2_7.
2. Bohdanov V.L., Kapitsa Yu.M. (2016) Vynakhidnytska diialnist pry provedenni doslidzheni i rozrobok ta komertsializatsii yikh rezultativ [Inventive activity in research and development and commercialization of the results]. Visnyk NAN Ukrainy [Bulletin of NAS of Ukraine], no. 12, pp. 87–98.
3. Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 roku № 143-V “Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii” (2006) [The Law of Ukraine of 14.09.2006, no. 143-V “On state regulation of activities in technology transfer”]. Vidomosti verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of Parliament of
Ukraine], no. 45, pp. 434.
4. Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy (1941–1945). Chastyna 1. Dokumenty i materialy (2007) [History of the National Academy of Sciences of Ukraine (1941–1945). Part 1. Documents and Materials]. NAS of Ukraine. Ed. O.S. Onyshchenko [at all.]. Kyiv (in Ukrainian), pp. 177–178.
5. Kapitsa Yu.M., Shakhbazian K.S., Makhnovskyi D.S., Khomenko I.I. (2015) Transfer tekhnolohii ta okhorona intelektualnoi vlasnosti v naukovykh ustanovakh: monohrafiia [Technology transfer and protection of intellectual property in academic institutions]. Ed. Yu.M. Kapitsa. Kyiv: Tsentr intelektualnoi
vlasnosti ta peredachi tekhnolohii NAN Ukrainy [Center for Intellectual Property and Technology Transfer NAS of Ukraine], pp. 431.
6. Kossko T.H. (2016) Vynakhidnytska diialnist ustanov Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy (1991–2013 rr.): istorychnyi aspekt [Inventive activity establishments National Academy of Sciences of Ukraine (1991–2013): A historical perspective ]. Pytannia istorii nauky i tekhniky [Questions of history of science and technology], no. 3, pp. 26–31.
7. Lalo V.N. (1988) Osnovnye zadachy uchrezhdenyy AN USSR po razvytyyu y povyshenyyu effektyvnosty yzobretatelskoy y patentno-lytsenzyonnoy deyatelnosty [The main tasks of the institutions of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR on the development and enhancement of the effectiveness of inventive and patent-licensing activities]: RYO YK AN URSR, Kiev, pp. 3.
8. Otchet o deyatelnosty Akademyy nauk Ukraynskoy SSSR v 1965 h. (1966) [Report on the activities of the Academy of Sciences of the Ukrainian USSR in 1965]: Naukova dumka, Kiev, pp. 140–141.
9. Postanova vid 12 liutoho 1986 r. № 66 “Pro stvorennia Viddilu patentnolitsenziinoi, vynakhidnytskoi ta ratsionalizatorskoiroboty Prezydii Akademii nauk URSR”. Prezydiia AN Ukrainskoi RSR (1986) [Decision of 12 February 1986 no.
66 “On the establishment of patent licensing, inventive and ratsionalizatorskoyi roboty of the Academy of Sciences”. Presidium of the Ukrainian SSR]. Instytut ekonomiky AN URSR [Institute of Economics Academy of Sciences URSR], Kyiv, pp. 9.
10. Reshenye partyy y pravytelstva po khozyaystvennym voprosam (1968) [Decision of the party and government on economic issues. Politizdat], Moscow (in Russian): Polytyzdat, Vol. 5, pp. 121.
11. Rozporiadzhennia Prezydii NAN Ukrainy vid 16.01. 2008 r. № 15 “Polozhennia pro vykorystannia obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti NAN Ukrainy”, Dodatok 2 [Order of NAS of Ukraine dated 16.01.2008 no. 15 “Regulations on the use of intellectual property rights NAS Ukraine”. Annex 2].
12. Sytnykova Y.S. (2011) Patentno-lytsenzyonnaya deyatelnost v akademycheskom ynstytute [Patentlicensing activity in the academic institute]. Patenty y lytsenzyy [Patents and licenses]. no. 7, pp. 52–57.
13. Unyversytet yssledovatelskoho y predprynymatelskoho typa: evropeyskyy opyt dlya Moldovy, Rossyy y Ukrayny. Nauchno-praktycheskoe yzdanye (2011) [University of research and entrepreneurial type: European experience for Moldova, Russia and Ukraine]. Authors: Androshchuk G., Bodyl T., Butnik-Siversky A., Khimenko O.A. [at all.]. Kiev: T.A.T. HRUP, pp. 346.
14. Khomenko I.I. Rol viddiliv z pytan transferu tekhnolohii innovatsiinoi diialnosti ta intelektualnoi vlasnosti u zdiisnenni innovatsiinoi diialnosti naukovykh ustanov [Role departments for technology transfer innovation and intellectual property rights in the implementation of innovation research institutions]: Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: problemy, perspektyvy, ryzyky” [Proceedings of the III International scientific and practical conference “Management of innovative processes in Ukraine: problems and prospects, risks”]. Lviv, 20–21 May, 2010. Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, pp. 478–479.
15. Academic Patenting: How universities and public research organizations are using their intellectual property to boost research and spur innovative start-ups. Available at: http://www.wipo.int/sme/en/documents/academic_patenting.html.
16. Higher Education in France and the United States. Available at: http://www.consulfrance-boston.org/Higher-Education-in-France-and-the-UnitedStates.
17. Technology transfer regions: UK and Scandinavia. Available at: http://www.globaluniversityventuring.com/article.php/2926/technology-transferregionsuk-and-scandinavia.
18. Comission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organizations 10.4.2008, C(2008)1329. Available at: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf.
19. UK University Technology Transfer: behind the headlines. Available at: http://innovation.ox.ac.uk/wpcontent/uploads/2015/04/TT-in-the-UK-Paper.pdf.