Science, Technologies, Innovations №3(19) 2021, 20-29 p

PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-03

Ovcharenko O.V. — PhD in Economics, Associate Professor of Department of Entrepreneurship, Organization of Production and Theoretical and Applied Economics of Ukrainian State University of Chemical Technology, Gagarin Avenue, 8, Dnipro, Ukraine, 49005; +38 (095) 028-72-00; sunylight@i.ua; https://orcid.org/0000-0003-2330-3234

ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES TO ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

Abstract. The article analyzes the existing approaches and methods to assess the economic security of the region. Certain features were identified during assessing the level of economic security of the region, namely: there are different approaches to the formation of a system of indicators for assessing the economic security of regions, their number, aggregation; the complexity of calculating indicators; availability of information; mathematical tools that are used to calculate indicators of economic security of regions. As a result of the analysis, a comprehensive approach to assessing the economic security of regions is proposed, which involves a sequence of certain stages: 1) grouping of the regions of Ukraine using cluster analysis methods according to the main socio-economic indicators to determine the state of their socio-economic development; 2) calculation of the integral indicator of the economic security of the region using a fuzzy-logical approach, which will allow comparing the state of the economic security of the region both with other regions of Ukraine and with regions of other countries of the world; 3) assessment of the level of threats that affect the economic security of the region using expert assessments for 7 groups of threats (industrial and technological nature; financial; organizational and legal; social and demographic; technogenic environmental; environmental pollution; information); 4) SWOT analysis for the study the strengths and weaknesses of the region, threats and opportunities, in order to further use the data obtained to develop a concept and strategy for the activities of regional authorities to improve the socio-economic situation of the region. 5) the use of an effective approach, which is based on the assessment of GRP per capita, as a generalized indicator of the economic security of the region, to assess the possibility of economic growth in the region.

Keywords: conomic security of the region, threat level assessment, expert method, SWOT analysis, effective approach.

REFERENCES

 1. Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy (2013) [Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy) [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731­13#Text. [in Ukr.].
 2. Kharazishvili, Yu. M. (2014). Metodolohichni pidkhody do otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky krainy [Methodological approaches to assessing the level of economic security of the country]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and science]. 4, 44–58. [in Ukr.].
 3. Voloshchuk, R. V. (2017). Ohliad pidkhodiv do intehralnoho otsiniuvannia stanu ekonomichnoi bezpeky derzhavy [A review of going is near the integral evaluation of the state of economic security of the state]. Induktyvne modeliuvannia skladnykh system [Inductive design of the difficult systems]. 9, 38–50. [in Ukr.].
 4. Yashin, S. N., & Puzov, E. N. (2006). Monitoring ekonomicheskoy bezopasnosti regionov na baze ikh sravnitelnoy otsenki i opredeleniya effektivnosti razvitiya territoriy [Monitoring of economic security of regions on the base of their comparative estimation and determination of efficiency of development of territories]. Finansy i kredit. Ekonomicheskaya bezopasnost [Finances and credit. Economic security]. 3 (207), 31–36. [in Russ.].
 5. Mityakov, E. S., & Mityakov, S. N. (2014). Adaptivnyy podkhod k vychisleniyu obobshchennogo indeksa ekonomicheskoy bezopasnosti [Adaptive going near the calculation of the generalized index of economic security]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. Retrieved from: http://www.science­education.ru/ru/article/view?id=12435. [in Russ.].
 6. Varnalii, Z. S., & Tomashevskyi, T. T. (2018). Kompleksne otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky rehioniv Ukrainy (na prykladi Ivano­Frankovskoi oblasti) [Complex evaluation of economic security of regions of Ukraine (on the example of Ivano­Frankovskoi of area)] Ekonomika i rehion. PoltNTU [Economy and region. PoltNTU]. 1 (68), 5–13. [in Ukr.].
 7. Astapov, K. L. (2003). Vneshneekonomicheskiye i finansovyye aspekty ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [External economic and financial aspects of economic security of Russia]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russ.].
 8. Goncharenko, L. P. (2018). Ekonomicheskaya bezopasnost: uchebnik dlya vuzov [Economic security: textbook for institutions of higher learning]. Moscow [in Russ.].
 9. Zvereva, M. S. (2016). Uchet territorialnoy differentsiatsii v otsenkakh ekonomicheskoy bezopasnosti regiona: metodicheskiy aspekt [An account of territorial differentiation is in the estimations of economic security of region: methodical aspect] Nauchno­metodicheskiy elektronnyy zhurnal “Kontsept” [A Scientifically­methodical electronic magazine “Kontsept”]. 11. Retrieved from: http://e­koncept.ru/2016/86466.htm [in Russ.].
 10. Senchagov, V. K., & Ivanov, E. A. (2015). Struktura mekhanizma sovremennogo monitoringa ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Structure of mechanism of the modern monitoring of economic security of Russia]. Retrieved from: https://inecon.org/docs/Senchagov_Ivanov.pdf. [in Russ.].
 11. Cheremisina, T. N., & Cheremisina, N. V. (2015). Ekonomiko­statisticheskaya otsenka ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Economic and statistical assessment of the economic security of the region]. Sotsialno­ekonomicheskiye yavleniya i protsessy [Socio­economic phenomena and processes]. 12, 98–109. [in Russ.]. https://doi.org/10.20310/1819-8813-2015-10-12-98-109
 12. Tatarkin, A. I., & Kuklin, A. A. (2012). Izmeneniye paradigmy issledovaniy ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Changing the paradigm of regional economic security research]. Ekonomika regiona [The economy of the region], 2, 25–39. [in Russ.].
 13. Heiets, V. M. (1999). Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Concept of economic security of Ukraine]. Inctytut ekonomichnoho prohnozuvannia [Institute of economic forecasting]. Kyiv [in Ukr.].
 14. Martynenko, V. V. (2014). Zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky v umovakh vplyvu hlobalizatsii [Strengthening the economic security of the national economy under the influence of globalization]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukr.].
 15. Kharazishvili, Yu. M., & Dron, Ye. V. (2014). Adaptyvnyi pidkhid do vyznachennia stratehichnykh oriientyriv ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Adaptive approach to determining strategic guidelines for economic security of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy [Economy Of Ukraine]. 5, 28–45. [in Ukr.].
 16. Kharazishvili, Yu. M., Sukhorukov, A. I., & Krushelnytska, T. P. (2013). Shchodo vdoskonalennia metodolohii intehralnoho otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: analitychna zapyska [On improving the methodology of Integral assessment of the level of economic security of Ukraine: an analytical note] Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1358/. [in Ukr.].
 17. Kharazishvili, Yu.M. (2014). Metodolohichni pidkhody do otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky krainy [Methodological approaches to assessing the level of economic security of the country] Nauka ta naukoznavstvo [Science and science studies]. 4, 44–58. [in Ukr.].
 18. Kharazishvili, Yu. M., & Dron, Ye. V. (2015) Problemy intehralnoho otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Problems of Integral assessment of the level of economic security of the state] Bankivska sprava [Banking]. 1 (133), 3–21. [in Ukr.].
 19. Deiaki pytannia udoskonalennia systemy monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky (2017). [Some issues of improving the system for monitoring and evaluating the effectiveness of state regional policy implementation] (Kabinet Ministriv Ukrainy) [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029­2017­%D0%BF [in Ukr.].
 20. Ponomarenko, V. S., Klebanova, T. S., & Chepnova, N. L. (2004). Ekonomicheskaya bezopasnost regiona: analiz. prognozirovaniye [Economic security of the region: analysis, forecasting: monograph]. Kharkov [in Russ.].
 21. Humeniuk, A. M. (2014). Bezpeka strukturno­instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty [Security of structural and institutional transformation of the regional economy: theoretical foundations and applied aspects. Kyiv] [in Ukr.].
 22. Kharazishvili, Yu. M. (2019) Systemna bezpeka staloho rozvytku: instrumentarii otsinky, rezervy ta stratehichni stsenarii realizatsii [System security of sustainable development: assessment tools, reserves and strategic implementation scenarios]. NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti. Kyiv [in Ukr.].
 23. Samoylova, L. K. (2013) Klassifikatsiya ugroz sotsialno­ekonomicheskogo kharaktera v tselyakh vyyavleniya urovnya bezopasnosti regiona [Classification of threats of a socio­economic nature in order to identify the level of security of the region] Izvestiya OGAU [Izvestiya OGAU]. 3 (41). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya­ugroz­sotsialno­ekonomicheskogo­haraktera­v­tselyah­vyyavleniya­urovnya­bezopasnosti­regiona [in Russ.].