Science, Technologies, Innovations №3(15) 2020, 44-54 p

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-05

Ovcharenko O. V. — PhD in Economics, Lecturer of Department of Entrepreneurship, Organization of Production and Theoretical and Applied Economics of Ukrainian State University of Chemical Technology, Gagarin Avenue, 8, Dnipro, Ukraine, 49005; + 38 (095) 028-72-00; sunylight@i.ua; ORCID: 0000-0003-2330-3234

Naumenko N. Y. — PhD in Engineering, Associate Professor, Associate Professor of Department of Entrepreneurship, Organization of Production and Theoretical and Applied Economics of Ukrainian State University of Chemical Technology, Gagarin Avenue, 8, Dnipro, Ukraine, 49005; + 38 (050) 614-34-16; nata.yu.naumenko@gmail.com; ORCID: 0000-0002-0585-932X

GENERAL DEFINITION OF THE CONCEPT “ECONOMIC SECURITY OF THE REGION”
BY APPLICATION OF SEMANTIC ANALYSIS

Abstract. The article has been proposed a generalized definition of the concept of “economic security of the region”, which takes into account the points of view of most researchers and provides its comprehensive presentation. In the course of the study, a semantic analysis of 24 existing definitions of the concept of “economic security of the region” was carried out by highlighting in each of them a generic concept and essential features. The analysis showed that in most definitions the concept of “state of the region’s economy” is used as a generic concept. The analysis showed that in most definitions the concept of “state of the region’s economy” is used as a generic concept. The following are most often used as essential features that allow us to define the concept of “economic security of a region” as a separate type of concept “state of the region’s economy”: sustainable development, development stability, rational use of resources, preservation (increase) of the quality of life, integration into the country’s economy, protection of the interests of the population, economic independence, use of competitive advantages. As a result of the analysis, a generalized definition of the essential feature “development sustainability” in the context of an extended view, it is proposed to define how the state when the economic system is able to maintain equilibrium, despite the influence of crisis phenomena and processes, internal and external threats. The generalized definition of the essential feature “development stability” in the context of the extended view is proposed to define how the state when the economic system functions in a state of equilibrium, keeping its structure unchanged, and providing conditions for improving the quality of life and safety of man and the environment. Based on the results of the analysis, a generalizing definition of the concept of “economic security for the region” is proposed, which provides a comprehensive vision of this phenomenon and covers most of its existing definitions.

Keywords: economic security of the region, semantic analysis, generic concept, essential features, complex definition.

REFERENCES

 1. Pro nacionalnu bezpeku Ukrayini: Zakon Ukrainy (2018). [The Law of Ukraine “On the national security of Ukraine”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469­19.
 2. Ovcharenko, O. V. (2019). Teoretichni aspekti doslidzhennya ekonomichnoyi bezpeki regionu yak skladovoyi nacionalnoyi ekonomichnoyi bezpeki [Theoretical aspects of the advancement of economic security for the region as warehouse national economic security]. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosini ta svitove gospodarstvo [Science Visnik to Uzhgorod National University. Series: International Economical Vidnosiny and Svitova Gentleness]. 24, 17–22.
 3. Golovchenko, M. (2010). Teoretiko­metodolo­gichne zabezpechennya podolannya zagroz stabilnomu ekonomichnomu rozvitku regioniv Ukrayini [Theoretical and methodological protection of podolannya of threats to stable economic development of regions in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa.
 4. Suhorukov,I., & Harazishvili, Yu. M. (2012). Modelyuvannya ta prognozuvannya socialno­ekonomichnogo rozvitku regioniv Ukrayini [Modeling and forecasting of socio­economic development of the regions of Ukraine]. Kyiv.
 5. Predborskij,A. (2005). Ekonomichna bezpeka derzhavi [Economic security of the state]. Kyiv.
 6. Gumenyuk, M. (2014). Bezpeka strukturno­institucionalnoyi transformaciyi ekonomiki regionu: teoretichni osnovi ta prikladni aspekti [Security of structural and institutional transformation of the region’s economy: theoretical foundations and applied aspects]. Kyiv.
 7. Fedorenko, V., Grishenko, I. M., Novikova, O. F., & Olshanska, O. V. et al. (2017). Ekonomichna bezpeka Ukrayini [Economic security of Ukraine]. Kyiv.
 8. Dichek, O. (2013). Ekonomichna bezpeka regioniv — skladova sistemi nacionalnoyi bezpeki [Economic security of regions is a component of the national security system]. Vcheni zapiski Universitetu “KROK” [Scientific notes of KROK University]. 33, 24–30.
 9. Senchagov, V. (2002). Ekonomicheskaya bezopasnost: geopolitika, globalizaciya, samosohranenie i razvitie [Economic security: geopolitics, globalization, self­preservation and development].
  Moscow.
 10. Tkachova,M. (2009). Mehanizmi derzhavnogo regulyuvannya ekonomichnoyi bezpeki regionu [Mechanisms of state regulation of economic security of the region]. Extended abstract of doctor’s thesis. Zaporizhzhia.
 11. Alekseev, A., & Alekseev, A. V. (2017). Teoreticheskie podkhody k opredeleniyu ponyatiya “ekonomicheskaya bezopasnost” [Theoretical approaches to defining the concept of “economic security”]. Privolzhskiy nauchnyy vesnik. 1 (65). 49–51.
 12. Kazantseva, Ye., & Kharchenko, L. L. (2012). Bezopasnost i ustoychivost ekonomicheskikh sistem: konspekt lektsiy dlya studentov [Security and sustainability of economic systems: lecture notes for students]. Kemerovo.
 13. Burkynskyi, B.V., & Goryachuk, V. (2014). Kapitalizaciya ekonomiky regioniv Ukrayiny [Capitalization of the economy of the regions of Ukraine]. Odessa, 293 p.
 14. Denezhkina, I., & Suzdaleva, D. A. Sistema pokazateley dlya monitoringa ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [The system of indicators for monitoring the economic security of the region]. Informatsionnyy sayt nauchno­prakticheskogo zhurnala Effektivnoe antikrizisnoe upravlenie [Effective anti­crisis management]. Retrieved from: http://info.e­c­m.ru/magazine/66/eau_66_91.htm. https://doi.org/10.17747/2078­8886­2011­3­96­101
 15. Babecz, I., Sergiyenko, S. V. (2014). Problemy metodologiyi doslidzhennya stalogo rozvytku regionu v konteksti ekonomichnoyi bezpeky[Problems of methodology of research of sustainable development of the region in the context of economic security]. Ekonomichnyi visnyk universytetu [Economic Bulletin of the University]. 22(1), 121–127.
 16. Zimenkova,N., & Yachmeneva, V.M. Ekonomicheskaya bezopasnost: regionalnyy aspekt [Economic security: regional aspect]. Problemy materialnoy kultury [Problems of material culture]. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/93802/05­Zimenkova.pdf?sequence=1.
 17. Sukrusheva, A. (2015). Teoretychni aspekty ponyattya “Ekonomichna bezpeka regionu” [Theoretical aspects of the concept of “Economic security of the region”]. Zovnishnya torgivlya: ekonomika, finansy, pravo [Foreign trade: economics, finance, law]. 3 (80), 231–238.
 18. Chimitova, A. B., & Mikulchinova, Ye. A. (2007) Voprosy ustoychivogo i bezopasnogo razvitiya ekonomikiregiona [Questions of sustainable and safe development of the region’s economy]. Ulan­Ude.
 19. Uskova, T. , & Kondakov, I. A. (2011). Ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti regiona i puti ikh preodoleniya [Threats to the economic security of the region and ways to overcome them]. Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast]. 2, 37–50.
 20. Krylenko, V. (2013). Ekonomichna bezpeka regionu yak skladova zabezpechennya nacionalnoyi ekonomichnoyi bezpeky [Economic security of the region as a component of ensuring national economic security]. Efektyvna ekonomika [Effective economy]. 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1779.
 21. Korableva, A. (2013). Issledovanie metodologicheskikh aspektov ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Study of methodological aspects of the economic security of the region]. Vestnik SibADI [Bulletin of SibADI]. 6 (34), 118–125.
 22. Vavdiyuk,S. (2005). Diagnostyka zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky derzhavy na regionalnomu rivni [Diagnostics of economic security of the state at the regional level]. Extended abstract of candidate’s. Lviv.
 23. Sunduk, A. (2006). Ekonomichna bezpeka Ukrayiny v regionalnomu vymiri [Economic security of Ukraine in the regional dimension]. Extended abstract of candidate’s. Kyiv.
 24. Mishhenko, S. (2000). Modelyuvannya procesiv upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu regionu [Modeling of management processes of economic security of the region]. Extended abstract of candidate’s. Doneck.
 25. Kuzmenko, V. (2007). Ekonomichna bezpeka ta stalyj rozvytok: vzayemodiya na regionalnomu rivni [Economic security and sustainable development: interaction at the regional level]. Extended abstract of candidate’s. Doneck.
 26. Suxorukov, A., & Xarazishvili, Yu. M. (2013). Efektyvnist socialo­ekonomichnogo rozvytku ta ekonomichna bezpeka regionu (na prykladi Zakarpatskoyi oblasti) [The effectiveness of socio­economic development and economic security of the region (on the example of the Transcarpathian region)]. Kyiv: NISD.
 27. Bilyk, V. (2015). Instytucionalne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky regioniv Ukrayiny [Institutional support of economic security of the regions of Ukraine]. Ekonomika i region. PoltNTU [Economy and region. PoltNTU]. 4 (53), 96–102.
 28. Krivorotov, V., Eriaigvili, N. D., & Kalina, A.V. (2012). Ekonomicheskaya bezopasnost gosudarstva i regionov [Economic security of the state and regions]. Moscow.
 29. Shnipko, O.S. (2006). Ekonomichna bezpeka iyerarxichnyx bagatorivnevyx system [Economic security of hierarchical multilevel systems]. Kyiv.
 30. Vlasyuk, O. (2016). Nacionalna bezpeka Ukrayiny: evolyuciya problem vnutrishnoyi polityky [National security of Ukraine: the evolution of problems of domestic policy]. Kyiv.
 31. Bilodida, I. (1970). Slovnyk ukrayinskoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv.
 32. Vyznachennya ponyattya “faktor” u slovnykax i dovidkovij literaturi rezhym dostupu [Definition of “factor” in dictionaries and reference books]. Retrieved from: https://pidruchniki.com/87686/pravo/viznachennya_ponyattya_faktor.